Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2035

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Üheks olulisemaks arenguteguriks on elanikkonna tarbimisvõime, mis määrab sisuliselt osutatava teenuse ulatuse, kvaliteedi ja ülesande: kui suurele osale elanikkonnast võime planeerida lähitulevikus vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteetse osutamise.

Seadusega on pandud omavalitsusele kohustus korraldada vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist elanikkonnale. Samas omavalitsusel napib selleks rahalisi vahendeid ja riigipoolne tugi on väike. Haldusreformi tulemusel liitusid Valga linn, Karula vald, Taheva vald, Tõlliste vald ja Õru vald üheks Valga vallaks. Käesolevas Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise avas kirjeldatakse  Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objekte ja nendel objektidel tehtavaid tuleviku investeeringuid

Arendamise kava koostamisel on arvestatud Valga Vallavalitsuse ja kohalike vee-ettevõtjate AS Valga Vesi ja SA Taheva Sanatooriumi seisukohti ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisel. Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK arendamise kava koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ning selle lisadega on võimalik tutvuda siit: Lisa link: https://www.riigiteataja.ee/akt/429012022019

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Madis Mumm

51943569

madis.mumm@valga.ee

Kabinet 209