Hajaasustuse programm Valga vallas

 

Hajaasustuse programmi 2024. a taotluste esitamise tähtaeg oli 1. aprill 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Toetust saavad küsida ainult hajaasustusega piirkonnas elavad inimesed. Hajaasustuse piirkonna hulka ei kuulu linnad asustusüksusena (Valga) ja alevid (Õru, Tsirguliina, Laatre) ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad.

Samuti ei saa toetust küsida veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon. Nimetatud piirkondade kohta Valga vallas saab infot AS Valga Vee kodulehelt.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlblikest kuludest. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates. 

Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul välja arvatud uuringute ja projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid, mis  on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada:

  • elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatult või
  • paberil taotleja poolt käsitsi allkirjastatult.

Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb saata hiljemalt 1. aprill 2024 Valga Vallavalitsusse e-posti aadressile valga@valga.ee.

Paberil käsitsi allkirjastatud taotlus tuleb:

  • tuua käsipostiga Valga Vallavalitsusse hiljemalt 1. aprill 2024 tööpäeva jooksul (8.00-16.30) või
  • saata posti teel tähitud kirjana (postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 1. aprill 2024) Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga 68203.

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

Valga vallas detailplaneeringu kohustusega alad ja kompaktse asustusega alad

Info ehitus- ja kasutusteatiste ning vastavate lubade vajaduse kohta on leitav siin

2023. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin!

2024. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin!

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud Valga Vallavalitsuses on:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

5304 9805

marika.muru@valga.ee

Sekretär

Maarika Kets


5870 5680

maarika.kets@valga.ee

Karula sotsiaaltööspetsialist

Õnneke Hermaste


5309 0670

onneke.hermaste@valga.ee

Taheva sotsiaaltööspetsialist

Evi Veerme


523 5022

evi.veerme@valga.ee

Tõlliste sotsiaaltööspetsialist

Anu Tamm


529 0835

anu.tamm@valga.ee

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud 22.02.2018 riigihalduse ministri "Hajaasustuse programm" määrusega nr 14.  

Taotlemiseks vajalikud vormid ja oluline informatsioon on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad SIIT.

ABIKS TAOTLEJALE: 

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

https://www.villagewaters.eu/s2/852_301_15_.pdf