Komisjonid

Volikogu moodustab ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende põhimäärused. Komisjon moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega. Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka linnaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed. 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumisaeg, osavõtjad ja kutsutud külalised, koosoleku päevakord, komisjoni otsused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälte enamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

 

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine_muutmine

Valga Vallavolikogude alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

 

Valga Vallavolikogu töö korraldamiseks moodustati seitse alatist komisjoni:
Arengu- ja majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Hariduskomisjon
Korrakaitsekomisjon
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon
Rahanduskomisjon
Revisjonikomisjon

Õigusaktid:
Valga Vallavolikogu Kantselei põhimäärus
Valga Vallavolikogu töökord

Komisjonide koosolekud