Valga Vallavolikogu alalised komisjonid

Vallavolikogu moodustab oma töö korraldamiseks ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende põhimäärused. Valga Vallavolikogus on moodustatud seitse alalist komisjoni: arengu- ja majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, hariduskomisjon, korrakaitsekomisjon, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon, rahanduskomisjon ja revisjonikomisjon. 

Alaline komisjon moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega. Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka linnaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed. 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed.  Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumisaeg, osavõtjad ja kutsutud külalised, koosoleku päevakord, komisjoni otsused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälte enamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisus.

Valga Vallavolikogu komisjonide tööd reguleerivad järgmised õigusaktid:

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine_muutmine

Valga Vallavolikogude alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Valga Vallavolikogu Kantselei põhimäärus

Valga Vallavolikogu töökord