Õhusaastelubade taotlemine

Osaühingu Select Service õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest teavitamine

Osaühing Select Service (registrikood 11078726, aadress Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, 30331) esitas 15.06.2018 Keskkonnaametile õhusaasteloa nr L.ÕV/ 321008 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguse projekti. Keskkonnaamet edastas õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalid arvamuse avaldamiseks Valga vallavalitsusele.

Ettevõttele 23.11.2011 antud õhusaasteloas on käitiseks Valga maakonnas Valga vallas Tõlliste külas Tootmisbaasi kinnistul (registriosa nr 1927540, katastritunnus 82001:001:1640) asuv asfaltbetoonitehas. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist lähtuvalt käitises tehtud ümberkorraldustest, mille tagajärjel on muutunud (vähenenud) heiteallikate arv ning saasteainete heitekogused.

Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa muutmise menetluse algatamiseks.

Ettevõtte põhitegevusalaks on mootorkütuse jaemüük, sh tanklate tegevus. Tegevusluba, millele luba taotletakse, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Käitises on üks heiteallikas-õlikatla korsten. Õlikatla soojussisendile vastav nimisoojusvõimus on 2,58 MWth, aastane kütusekulu 390 t põlevkiviõli. Korstna kõrgus on 9 m ja suudme läbimõõt 0,45 m. Katel töötab ainult tee-ehituse hooajal, st märtsist novembrini.

Ettevõtte tootmisterritoorium piirneb tootmismaaga ja transpordimaaga idas, muudes kaartes maatulundusmaaga. Lähim elamu paikneb heiteallika suhtes u 480 m kaugusel lõunas.

KeÜS § 47 lõike 2 alusel teavitab Keskkonnaamet õhusaasteloa menetluse algatamisest täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee). Samuti teavitab Keskkonnaamet KeÜS § 46 lõikes 1 tulenevalt kavandatava tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikke õhusaasteloa muutmise taotluse esitamisest.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/18/10201.

 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted taotleb õhusaaste luba

EHA Metalli- ja Puidutooted (registrikood 10212192, aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Väike-Laatsi tn 2, 68205) on esitanud Keskkonnaametile õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Luba taotletakse saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku.

Õhusaasteloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/ ja Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, Valga). Õhusaasteloa taotlus ja selle lisaks olev lubatud heitkoguste projekt  on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.05.2018 kirjana nr 15-2/18/7663.

Kuni õhusaasteloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga.

 

AS Valga Depoo taotleb õhusaasteloa muutmist

Keskkonnaamet teavitas 17.12.2018 Valga Vallavalitsust, et AS Valga Depoo taotleb Võru tn õhusaasteloa nr L.ÕV.VA-38674 muutmist. Õhusaasteluba on antud Valga linnas Võru tn 5 asuvale vagunite remondidepoole.

Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses vajadusega kaasajastada õhusaasteluba ning et täiendada seda värvide ja lahustite kasutamisel tekkivate saasteainete heitkogustega. Lisaks taotleb ettevõte kehtivas õhusaasteloas kehtestatud saasteainete mõõtmiskohustuste tühistamist, kuna ettevõte filtersüsteemis vahetatakse aktiivsöe kassette vastavalt vajadusele. Õhusaasteloa muutmise taotlus on registreeritud Keskkonnaametis dokumendihaldussüsteemis 21.11.2018 kirjana nr 15-2/18/18952.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/18/18952.

Kuni õhusaasteloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga.