07.12.22

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2022. a hankeplaan 

 

Käimasolevad hanked

Valga Vallavalitsuse lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke toitlustamisteenuse tellimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.01.2023 kell 9.

Valga valla ajalehe Valga Teataja väljaandmine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.12.2022 kell 12

Valga vallas minirambi ehitamine.

Valga Põhikooli rattaparkla ja varjualuse ehitamine.

Toogipalu kalmistu laienduse projekteerimine.

Valga valla jõulukaunistused hooajal 2022/2023

Valga linnas Kesk tn 19 hoone restaureerimine ja ümberehitamine.

Valga linna avaliku bussiliiniveo teostamine 2023-2028.

 

Läbiviidud hanked

Mobiilse generaatori soetamine.

VIKP muuseumi laiendus.

Valga Vabaduse tänava arhitektuurivõistlus.

Valga ujula rekonstrueerimine-Omanikujärelevalveteenuse hanketeade.

Valga Põhikooli rattaparkla ja varjualuse ehitamine.

Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse võistlejate parkla, parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine- Omanikujärelvalveteenus.

Valga vallas Tsirguliina alevikus Valga mnt 4 kinnistule ja Lüllemäe küla Kirikumõisa tee 1 kinnistule minirambi ehitamine.

Tuletõkkeuste paigaldamine.

Lüllemäe Kooli lasteaia mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd.

Generaatori ühendamiseks valmiduse loomine.

Sõiduauto ostmine Lüllemäe Põhikoolile.

Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee projekteerimine

Viadukti tee nr 8540160 säilituspindamine

Valgas, E. Enno 15 staadionihoone ehitamine - omanikujärelevalveteenus

Valga ujula rekonstrueerimine

Töötute aktiviseerimiskeskuse tuleohutustööd

Valga valla teede talvine hooldus 2022-2025

Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine

Hooldustehnika soetamine Jaanikese moto- ja vabaajakeskusele

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Eakate ja puuetega inimestele lõunatoidu ostmine

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2022

Tambre tee säilituspindamine 

Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel

Energiaauditi koostamine neljale Valga vallale kuuluvale hoonele 

Lasteaedade ruumide ümberehitamine

Kruusa vedu ja teede remontimine Valga vallas 2022 aastal

Lüllemäe Kooli lasteaia mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd

Valga valla kruusateede greiderdamine 2022. aastal

Suurjäätmete kogumisringi korraldamine Valga valla maapiirkondades

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Valga vallas

VIKP muuseumihoone (Pikk tn 16a) juurdeehituse ehitusprojekti koostamine

Hargla külaplatsi mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd

Lüllemäe korvpalliväljaku asfaltkatte ehitamine

Jaanikese motokompleksi PVC halli projekteerimis- ja ehitustööd

Jaanikese motokompleksile teisaldatava piirdeaia  hankimine 

Karula Hooldemaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine