Avaliku ürituse ja avaliku koosoleku korraldamine

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestatakse eesmärgiga tagada avaliku ürituse pidamine selliselt, et seal oleks tagatud kord, liiklusohutus, osavõtjate ohutus, samuti eesmärgiga koordineerida vallas korraldatavate avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordiürituste toimumist ning tagada nende isikute õigused avaliku koha kasutamisel, kes avalikust üritusest osa võtta ei soovi.

Avalikuks ürituseks loetakse vabas õhus korraldatavaid kontserte, etendusi, tantsuõhtuid, spordivõistlusi, näitusi, laatu, reklaamiüritusi, rongkäike ja muid taolisi sündmusi, mis toimuvad Valga valla haldusterritooriumil. Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud loa olemasolul ja selles märgitud tingimustel. Avalike ürituste korraldamise korda reguleerib Valga vallas Valga Vallavolikogu poolt 23. novembril 2022 vastu võetud määrus "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Avaliku ürituse korraldamiseks on tarvis esitada vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotlus, liikluspiirangu puhul ka liiklusskeem vähemalt 30 päeva enne ürituse läbiviimist koos kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega.

Avaliku ürituse loa taotlus tuleb kooskõlastada Politsei- ja Piirivalveametiga (telefon 612 3000; e-post louna@politsei.ee ja Päästeametiga (telefon 435 4512, 517 0447; e-post louna@rescue.ee), kui esineb vähemalt üks alljärgnev tingimus:

1) üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänavate sulgemine;

2) üritusest osavõtjate eeldatav arv on enam kui 400 inimest;

3) üritusel toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);

4) üritusel kasutatakse pürotehnilisi tooteid või lahtist tuld;

5) ürituse  korraldamisega  kaasnevad  muud  asjaolud,  mis  võivad  kaasa  tuua  olulise  või kõrgendatud ohu.

Üritused, mis ei vasta eeltoodud tunnustele, ei vaja  eelnevat kooskõlastamist Politsei- ja Piirivalveametiga ning Päästeametiga.

Sõltuvalt ürituse iseloomust, laadist ja asukohast võib ürituse korraldajal olla vajalik kooskõlastada avaliku ürituse loa taotluse ka teiste asutustega (Transpordiamet, Keskkonnaamet jne).

Ürituse korraldamise loa taotlusele, millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänavate sulgemine, lisatakse liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem, milles märgitakse vähemalt paigaldatavad liikluskorraldusvahendid, parkimisvõimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed).

Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljaandmisest menetleja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Avalike ürituste korraldamisel tuleks meeles pidada järgmist:

  • Kodustes tingimustes valmistatud alkoholiga kauplemine on keelatud, kuna ka avalikul üritusel tohib müüa ainult aktsiisilaos toodetud ja nõuetekohaselt maksustatud alkoholi.
  • Isiklikus majapidamises valmistatud õlut, veini ja kääritatud jooki ei loeta aktsiisiseaduse ning alkoholiseaduse mõistes alkoholiks seni, kuni seda kasutatakse enda tarbeks mitteärilisel eesmärgil.
  • Kange alkoholi valmistamine koduses majapidamises on keelatud ja alkoholi valmistamise seade kuulub avastamisel konfiskeerimisele.
  • Avaliku ürituse korraldaja peab tagama, et seal ei müüdaks keelatud kaupa.

 

Loa taotluse näidis

Täidetud taotluse palume saata e-posti aadressile: valga@valga.ee või tuua vallavalitsuse tööaegadel Valga vallavalitsusse aadressile Puiestee 8, Valga linn. Taotluse saab esitada ka elektrooniliselt:

Esita e-taotlus

Avaliku koosoleku korraldamine

Avalik koosolek on inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust. Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega. 

Koosoleku korraldaja teatab koosoleku pidamisest politsei prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva. Avaliku koosoleku kooskõlastamise kohta vaata lähemalt siit.

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud:

Kultuurispetsialist

Kaisa Kerge

5194 2592

kaisa.kerge@valga.ee

Vastuvõtt:
K 16.00-18.00
Kabinet 109

 

Spordi- ja noorsootöö spetsialist
 

Tõnu Vahtra

5301 1787

tonu.vahtra@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 108