Jäätmelubade taotlemine

 

Aktsiaselts EcoPro taotleb jäätmeluba  ohtlike ja tavajäätmete veoks Valga maakonnas

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts EcoPro (registrikood 14062186) esitatud jäätmeloa taotluse. Nõuetekohane taotlus on Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis registreeritud 02.10.2019 nr 8-5/19/15934.

Jäätmeluba taotletakse vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3, st ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning § 73 lg 2 p-le 6, st olmejäätmeveoks majandus-või kutsetegevusena Valga maakonnas.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/default.aspx

(avaldatud 21.10.2019)