Jäätmete sorteerimine ja jäätmetekke vähendamine Valga vallas

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik. 

Valga vald on võtnud vastu jäätmehoolduseeskirja, mille eesmärgiks on säilitada Valga vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

Valga Vallavalitsus on koostanud Valga valla elanikele jäätmete liigiti kogumise juhendi, mille eesmärk on anda inimestele teavet, kuidas peaks majapidamises tekkivaid jäätmeid sorteerima ning missugused jäätmed, mis konteinerisse sobivad. Juhend on keskendunud eelkõige segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paber/papi ning segapakendi sorteerimisele.   

 

Üldtingimused ja sorteerimisjuhendid

 

Jäätmetekke vähendamine ja vältimine

Pikemas perspektiivis on eesmärk liikuda üha enam jäätmetekke vähendamise ja vältimise suunas. Suurenema peab ringlusse võetavate materjalide hulk.

Parema jäätmemajanduse suunas liikumiseks tuleb igaühel esmajärjekorras jäätmeteket vältida, kui see osutub võimatuks, siis tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks – võtta ringlusse või muul viisil taaskasutada. Selliselt tegutsedes vähendatakse märkimisväärselt prügilatesse ladestatavaid jäätmeid.

Näiteid, kuidas vähendada ja vältida jäätmete teket:

  • Joo kraani vett.
  • Väldi ülepakendatud toodete tarbimist, eelista tooteid, mis on pakendatud paberisse või pappi, väldi plast- või plekk-pakendites tooteid, mida ei ole võimalik ringlusesse võtta.
  • Võta poodi minnes kaasa oma riide- või kilekott.
  • Prindi vähem, kasuta kahepoolset printimist.

Näiteid, kuidas asju korduskasutada:

  • Anna vanad riided ja mänguasjad taaskasutusse.
  • Võta poodi minnes kaasa oma kott.
  • Eelista pakendeid, mis on tagastatavad või taastäidetavad.
  • Osta kasutatud tooteis või vaheta asju sõprade-tuttavatega.
  • Anna vanadele asjadele ja materjalidele uus elu.
  • Paranda asju ja remondi kadumasinaid.