22.11.21

Ootame 2022. a kaasava eelarve ideid 22. novembrist kuni 10. detsembrini

Valga vallas on 2022. a kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud 50 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel vähemalt kahe kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab ettepanekuid esitada igaüks. Selleks ei pea olema Valga valla kodanik.

Kaasava eelarve objekt on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis maksumusega 6000−25 000 eurot, mis peab pärast valmimist olema kasutusele võetav, igaühele tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust.

Objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanek viiakse ellu hiljemalt 2023. a jooksul.

Ettepanekuid saab esitada 22. november – 10. detsember elektroonilises infosüsteemis VOLIS või e-posti aardessile valga@valga.ee.

Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Valga valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) objekti nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) objekti kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (millise probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse loob, miks on see vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) objekti hinnangulist kogu maksumust (ehitusprojekti, omanikujärelevalve ning objekti maksumus koos käibemaksuga, kuidas on hind kujunenud, kellelt on võetud hinnapakkumised, lingid veebipoodide hindadele või turuvõrdlustele);

6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut, kui objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis;

7) muud olulist infot ja ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne);

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle komisjon ja sõelub välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele ei lähe ideed, mis ei vasta määruses nimetatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

Valga valla kaasava eelarve menetlemise korraga on võimalik tutvuda siin:   https://www.riigiteataja.ee/akt/406102021005

Saada oma ettepanek teele!

Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist:  

marika.muru@valga.ee; tel: +372 5304 9805

 

Valga Vallavolikogu võttis vastu uue kaasava eelarve määruse

Kaasavat eelarvet Valga vallas rakendatakse selleks, et kaasata kodanikke valla elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse.

Valga vald rakendas kaasavat eelarvet sellel aastal esmakordselt. Rahvahääletuse tulemusel rajatakse 2021. a kaasava eelarvega valgustusega purskkaev Pedeli jõele ja korvpalliplats Lüllemäele.

Valga Vallavolikogu võttis septembri istungil vastu uue kaasava eelarve määruse, millega saad tutvuda SIIN. Võttes arvesse 2021. a kogemusi on määrusesse sisse viidud mõned muudatused. Täpsustatud on kaasava eelarve objekti. Kaasavasse eelarvesse saab esitada ettepanekuid hoone või rajatise ehitamiseks. Ettepaneku saab esitada otse elektroonilisse keskkonda VOLIS ja soovi korral saab selle saata ka e-postiga.

Kaasava eelarve maht on endiselt 50 000 eurot ja ühe objekti maksumuseks maksimaalselt 25 000 eurot. Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli saanud ideed tingimusel, et ideed realiseeruvad valla erinevates piirkondades ning nende maksumus kokku ei ületa kaasava eelarve kavandatud summat.

Novembris saavad kõik asjast huvitatud inimesed esitada ideid, mida 2022. a kaasava eelarvega võiks Valga vallas ellu viia.

Kaasava eelarve ideekorje ning hääletamise tähtajad avaldatakse valla infokanalites.

Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (marika.muru@valga.ee)