Valga valla sotsiaaltööteenistus

Kohaliku  omavalitsuse üheks ülesandeks on korraldada linnas või vallas sotsiaalabi (teenuseid ja toetusi) ning selleks vajalike asutuste ülalpidamist. 

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Valga  vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Erandina on vältimatu sotsiaalabi saamise õigus kõigil seaduslikult Eestis viibivatel isikutel, kui  isik  abi vajamise hetkel asub Valga valla territooriumil. Sotsiaalteenuste taotlemisest Valga vallas saab täpsemalt lugeda: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Valga vallas.

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel võib sotsiaalteenuse osutamise eest võtta tasu. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.  Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Esita sotsiaaltoetuste ja -teenuste üldavaldus

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse kontaktandmed:

CSV
Должность Имя Телефон Электронная почта Дополнительная информация
Juhataja Ülla Kimmel
Magister
Sotsiaaltöö
5340 1331 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 230
Sotsiaaltöö
juhtivspetsialist
Sirje Puusepp
Rakenduskõrgharidus
Sotsiaaltöö
766 9941
5883 5451
Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 223
Puuetega inimeste
juhtivspetsialist
Ingrid Püvi
Rakenduskõrgharidus
Infokorraldus
5349 6644 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 216
Puuetega inimeste
spetsialist
Kristi Tsarjov
Kutseharidus
Sotsiaalhooldus
5648 8408 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 215
Eestkostespetsialist Anne Kalme
Keskeriharidus
Tehnik-tehnoloog
5191 9265 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 222
Valga
sotsiaaltööspetsialist
Riina Vares
Keskeriharidus
Agronoom
766 9942 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 224
Karula
sotsiaaltööspetsialist
Õnneke Hermaste
Keskeriharidus
Aiandusagronoom
767 9055
5309 0670
Vastuvõtt:
Karula teeninduskeskus
R 9-11
Valga, Kungla tn 12
K 16-18
Taheva
sotsiaaltööspetsialist
Evi Veerme
Magister
Sotsiaaltöö ja
sotsiaalpoliitika
766 9274
523 5022
Vastuvõtt:
Taheva teeninduskeskus
K 16-18
R 10-12
Tõlliste
sotsiaaltööspetsialist
Anu Tamm
Magister
Agronoomia
766 6360
529 0835
Vastuvõtt:
Tsirguliina
teeninduskeskuses
E 9-12
K 9-12 13-16
Õru
teeninduskeskuses
T 9-15
Valga
Kungla tn 12
R 10-12
Lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala
Bakalaureus
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
5780 7206 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 217
Lastekaitse spetsialist Kätlyn Podiradt
Kutseharidus
Tegevusjuhendaja
5804 4033 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 218
Tõlliste ja Õru
lastekaitse spetsialist
Maire Baumverk
Magister
Agronoomia
5819 0560 Vastuvõtt:
Tõlliste
teeninduskeskus
T 9-11
K 14-16
Õru
teeninduskeskus:
Kokkuleppel
Taheva ja Karula
lastekaitse spetsialist
Iia Põldsepp
Magister
Toiduainete tehnoloogia
5193 9440 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 218
Lastekaitse spetsialist Karin Kängsepp
Rakenduskõrgharidus
Sotsiaaltöö
5300 8512 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 218
Juhtumikorraldaja Ülla Tamm
Rakenduskõrgharidus
Huvijuht-loovtegevuse õpetaja
5343 7161 Vastuvõtt kokkuleppel
Kungla 12
Juhtumikorraldaja Udo Reinsalu
Rakenduskõrgharidus
Majandusõigus
5300 6756 Vastuvõtt kokkuleppel
Kungla 12
Tugiisik Ethel Susi
Keskeriharidus
54330634 Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel.
Tugiisik Kersti Haas-Kivi
Keskeriharidus
53839392 Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel.