Valga Vallavalitsus võtab tööle haljastustöölise

Haljastustöölise töö põhieesmärgiks on Valga valla avalike haljasalade heakorrastamine: istutusalade ettevalmistamine, taimede istutamine, väetamine, hooldamine (lehtede, okste, õievarte lõikamine/eemaldamine), rohimine, multšimine ning muud tööd, mis on vajalikud taimedele sobilike kasvutingimuste loomiseks. Tööülesanded pakuvad mitmekesiseid ning huvitavaid tegevusi värskes õhus.

Nõuded kandidaadile

Haridustase: aianduse-, maastikuehituse-, maastikukujundusealane kutsekeskharidus.

Juhtimisõigus: B kategooria.

Muud nõuded: kohusetundlik, pühendunud, oskus iseseisvalt mõelda ja töötada. Hea füüsiline tervis töötamiseks välitingimustes.

Omalt poolt pakume tööks vajalikke vahendeid, sõiduki kasutamise võimalust objektide vahel liikumiseks, kindlat töötasu ja meeldivat töökeskkonda.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht: peamiselt Valga linn, töid tuleb teostada ka vallas erinevates piirkondades

Vabade töökohtade arv: 1

Tööaeg: Täistööaeg. Tööaeg üldjuhul esmaspäevast reedeni kella 8−16.30. Tuleb valmis olla vajadusel töötamiseks ka nädalavahetustel ja väljaspool tööaega.

Töösuhte kestus: Tähtajatu

Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik.

Täiendav informatsioon: haljastusspetsialist Pille Zimmer, tel 5333 5980, e-post pille.zimmer@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 3. maiks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Kaugõppegümnaasium pakub tööd õpetajatele

Valga Kaugõppegümnaasium otsib oma meeskonda alates augustist 2021:

Eesti keele ja kirjanduse õpetajat - 1,0 ametikohta. Vaata kuulutust: https://bit.ly/3seesp8

Eesti keele ja kirjanduse õpetajat - osalise koormusega. Vaata kuulutust: https://bit.ly/3seesp8

Inimese- ja karjääriõpetuse õpetajat - osalise koormusega. Vaata kuulutust: https://bit.ly/3a70Vtv

Füüsikaõpetajat - osalise koormusega. Vaata kuulutust: https://bit.ly/3uKBDJy

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridusttõendava dokumendi koopia e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee või tuua aadressile Uus 35 Valga linn 1. juuniks 2021. a.

Täiendavate küsimuste korral helistada 5300 8292 (kooli direktor Airi Mägi).

 

Valga Vallavalitsus ootab tähtajaliselt, kuni 31.12.2021 rahvusvahelise projekti GoSmart BSR meeskonnaga liituma projektijuhi assistenti (0,75 töökohta)

TULE LÖÖ KAASA PÕNEVAS RAHVUSVAHELISES PROJEKTIS!

Tööülesanded:

 • projektijuhi assisteerimine;
 • turundustegevuse organiseerimine (sh pressiteadete, artiklite ja sotsiaalmeedia postituste loomine nii eesti kui ka inglise keeles);
 • projekti kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine;
 • projektijuhi abistamine projektiga seotud ürituste ja koosolekute korraldamisel;
 • projekti välispartneritega suhtlemine ja osalemine rahvusvahelistel koosolekutel;
 • muude projektiülesannete täitmine.

Ootused kandidaadile:

 • sul on kõrgharidus, soovitatavalt humanitaar-, sotsiaalteaduste või ettevõtluse valdkonnas varasem projektide administreerimise kogemus;
 • sul on teadmised Eesti ettevõtlusmaastikust;
 • sa oled huvitatud ettevõtlusest, innovatsioonist ja rahvusvahelisest koostööst;
 • sul on lennukaid ideid projekti turundamiseks;
 • sul on väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;
 • valdad suurepäraselt nii eesti kui ka inglise keelt kõnes ja kirjas, teiste võõrkeelte oskus on boonuseks;
 • sa oled kohusetundlik, korrektne ja täpne ning eesmärgile orienteeritud;
 • sa oled meeskonnamängija ja hea suhtleja;
 • julged proovida innovaatilisi lahendusi.

Pakume:

 • põnevaid väljakutseid;
 • toredat rahvusvahelist meeskonda;
 • enesetäiendamisvõimalusi;
 • osalist kaugtöövõimalust;
 • töötasu 1000 eurot (0,75 koormuse korral);
 • vajadusel töösuhte kehtivuse perioodiks värskelt remonditud kesklinna kortermajas munitsipaaleluruumi üürimise võimalust.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: osaline tööaeg Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Täiendav informatsioon: projektijuht Laura Gredzens, tel 5331 5233, e-post laura.gredzens @valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 23. aprilliks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Valga Priimetsa Kooli direktori ametikoha täitmiseks, asukohaga Valga linn

Valga Priimetsa Kool on Valga Vallavalitsuse hallatav üldhariduskool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks, eesti keele õppeks ja koolikohustuse täitmiseks.

Ootame sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust juhtida kooli, kus õppetöö toimub vene ja eesti keeles, keelekümblusklassides toimub õppetöö eesti keeles.

Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõuded kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded;
 • varasem juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus tasemel C1 ning vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • hea pingetaluvus, suuline ja kirjalik väljendusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • keelekümblusmetoodika põhimõtete tundmine;
 • inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • projektide kirjutamise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada :

 • kirjalik sooviavaldus mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • visioon ja selle rakendamise plaan;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid mida peab kandideerija vajalikuks esitada.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Tööaeg: täistööaeg.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. aprilliks 2021 Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile Heldi.Kaares@valga.ee  või aadressil Valga Vallavalitsus Puiestee 8, Valga  68203.

Lisainfo: asevallavanem Mati Kikkas +372 5347 1177 Mati.Kikkas@valga.ee

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle psühholoogi (1,0 töökohta)

Psühholoogi tööülesanded:

 • psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle eripedagoog-logopeedi (0,2 töökohta)

Eripedagoog-logopeedi tööülesanded:

 • eripedagoogilise töö eesmärk on eakaaslastest eristuva lapse arengu toetamine ja suunamine. Eripedagoog teeb koostööd Valga valla lasteaedade lapsevanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid;
 • logopeedilise töö eesmärk on laste kõne uurimine ja vastavalt vajadusele logopeedilise abi osutamine;
 • eripedagoog märkab eakaaslaste seas eristuvat õppijat, hindab tema õppimise eripära olemust ja ulatust ning saadud teabest lähtudes kujundab õpikeskkonda ning õpetab last;
 • lasteaias töötab eripedagoog lastega kas individuaalselt, paaris- ja/või väikerühmadega. Töö sisuks on lapse üldoskuste ja kõne arengu hindamine ning toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel esinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes;
 • leiab lapsele sobivad lahendused, sh loob hindamis- ja õppevahendid, õpetab teda samm-sammult.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Vallavalitsuse meeskonnas töö annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • eripedagoog-logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle logopeedi (0,5 töökohta)

Logopeedi tööülesanneteks on:

 • Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
 • kõneprobleemidega laste kaardistamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
 • vajadusel ka teiste spetsialistide ja rühmaõpetajate  juhendamine ning õpetajate nõustamine ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Hooldustöötaja (SA Taheva Sanatoorium)

Tegevusjuhendaja (SA Taheva Sanatoorium) 

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas