27.05.21

Valga linnas Kesk 19 asuva ajaloolise puithoone restaureerimine

Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal, Kesk 19 asuva hoone näol on tegemist linna vanima puithoonega, mille restaureerimise tulemusena tagatakse Valga linnatuumiku muinsuskaitseala ajaloolisse ansamblisse kuuluva väärtusliku hoone säilimine. Restaureeritud hoone ja selles tulevikus pakutavad teenused elavdavad ajaloolist linnasüdant ning aitavad tõsta EV100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" käigus valminud Valga uue keskväljaku atraktiivsust.

 

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on restaureerida Valga linna vanim puithoone, tagada selle säilimine ja anda hoonele tagasi tema endisaegne funktsioon äriruumidena. Valga kesklinn muudetakse nii ettevõtjatele kui elanikele atraktiivsemaks ja tekitatakse eraettevõtjates ja eraomanikes huvi ümberkaudsete kinnistute arendamiseks ja hoonete edasiseks renoveerimiseks. Kesk 19 hoone restaureerimisega tehakse järgmine samm ajaloolise linnasüdame taaselustamiseks, mis on oluline elanikkonna kahanemisega kaasnevate probleemide leevendamiseks ja muinsuskaitsealade tähtsuse rõhutamiseks linna kultuurilise ning majandusliku arengu edendamises.

Projekti tegevused

Esmalt koostatakse Kesk 19 hoone põhiprojekt, mille alusel hoone restaureeritakse ja paarkümmend aastat tühjana seisnud hoone muutub atraktiivse asukohaga ärihooneks koos võimalusega viia läbi kogukonnasüdmusi.

Projekti oluline osa on rahvusvaheline koostöö Norra Fredrikstadi omavalitsusega, kelle kogemuste kaasabil alustatakse Valga ajaloolise vanalinna elustamise strateegia koostamist ja kogukonna tugevdamist läbi koosloome.

Toimub kaks teavitusüritust avalikkusele – projekti avaüritus korraldatakse enne hoone restaureerimise algust ja lõpuüritus pärast hoone valmimist.

Projekti partnerid

Projekti rahvusvaheliseks partneriks on Norra Fredrikstadi omavalitsus.

Projekti eelarve

Projekti kogumaksumus on 448 762 eurot, sealhulgas EMP ja Norra programmi toetus 359 009,60 eurot ning Valga Vallavalitsuse omaosalus 89 752,40 eurot.

Rahastaja

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" meede "Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes".

Toetuse andmise eesmärk on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks. Toetus on suunatud väikelinnadele, kus ajalooline keskus on ühtlasi ka muinsuskaitseala.

Projekti kestus

17.05.2021 - 31.08.2023

Projektiga tegelevad ametnikud

Välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt

Vallaarhitekt Jiri Tintera

Ehitusspetsialist Kairid Leks

Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre