03.04.24

Valga Muusikakooli kaasajastamine kvaliteetsete avalike teenuste pakkumiseks
Projekt nr 2021-2027.5.02.23-0167

Projekti periood: 22.06.2023 - 21.12.2025

Toetusmeede: Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused https://www.rtk.ee/kattesaadavad-kvaliteetsed-avalikud-teenused

 Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, korraldades teenuseid kaasaegselt, lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest ning soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel, tagades sealjuures erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

Taotlusvoor: 5.2.1 ATV Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused - Valgamaa - 28.04.2023-30.10.2023

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Rekonstrueeritakse Valga Muusikakooli muinsuskaitsealune hoone miljööväärtuslikul alal, et pakkuda kvaliteetsemaid avalikke teenuseid Valga sidusas linnaruumis. Projekti elluviimisel tehakse koostööd Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusega. Samuti EELK Valga Peetri-Luke kogudusega (Jaani kirik) kui muusikakooli lähima naabriga, kellega on muusikakool korraldanud aastakümneid ühiseid kultuuriüritusi. Piiriülest koostööd tehakse projektis Valka omavalitsusega (Läti), kelle roll projektis on infovahetamine ja edastamine Valka elanikkonnale, et tutvustada inimestele Valga muusikakooli võimalusi osalemaks huvihariduses/-tegevuses ning kultuurisündmustel.

Projekti eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärgiks on kaasajastada muinsuskaitsealune hoone- Valga Muusikakool, et pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid laiemale sihtrühmale. Hoone rekonstrueerimisega tagatakse ligipääsetavus, nõutav sisekliima, parem ruumiprogramm ja heliisolatsiooniga muusikaklassid, ruumid uute avalike teenuste pakkumiseks laiemale sihtrühmale, õuealal vabaõhulava avalikuks kasutamiseks. Soetatakse heli-, valgus- ja videotehnika ning väliekraan.

Projekti eelarve:

Projekti kogumaksumus (EUR): 1 504 673,40

Toetuse max määr (EUR): 1 053 271,38

Omafinantseeringu min määr (EUR): 451 402,02

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, e-post: mare.raid@valga.ee

Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, e-post: urmas.moldre@valga.ee

Vallaarhitekt Angeelika Saaron, e-post: angeelika.saaron@valga.ee

Ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode, e-post: iivika.voode@valga.ee

Haljastusspetsialist Pille Zimmer, e-post: pille.zimmer@valga.ee

Valga Muusikakooli direktor Tiia Parmo, e-post: tiia.parmo@valgamuusikakool.ee

 

Автор: ELINA NAARIS