Valga Priimetsa Kooli renoveerimine nüüdisaegse õpikeskkonnaga kooliks

 

Projekti eesmärgiks on Valga linna koolivõrgu korrastamisele kaasaaitamine luues nüüdisaegsed õppetingimused Valga Priimetsa Kooli õpilastele renoveerides selleks koolihoone Valgas, Vabaduse 13 ning projekti tulemusel saab korrastatud Valga linna koolivõrk arvestades demograafiliste muudatustega.Projekti käigus optimeeritakse rekonstrueeritava koolihoone(te) pind vastavaks õpilaste arvuga, koolihoone rekonstrueeritakse tänapäeva ja tulevikusuundumusi arvesse võttes, kus on võimalus rakendada täies mahus õppekava eesmärke ja väljundeid ning ellu viia muutunud õpikäsituse eesmärke rakendades erinevaid koostöövorme erinevate parteritega, lõimida huviharidust formaalharidusega. 

Projekti tulemusel:

1. on valminud renoveeritud koolihoone, mis vastab nüüdisaegse õppekeskkonna nõudmistele (optimaalne klasside arv, vahetatud ventilatsioonisüsteem, kaugküttesüsteem, elektrisüsteem, päikesepatareid jne);

2. on valminud rekonstrueeritud õueala (õuesõppeklassid, parklad, haljastus);

3. on sisustatud õppeklassid uue mööbli ja osaliselt õppetööks vajalike seadmete ja arvutitega lähtuvalt eelarve võimalustest ning MKM-le esitatud taotluse tulemist (Valga Linnavalitsus kui koolipidaja (haldusreformijärgselt on koolipidaja Valga Vallavalitsus) esitas MKM-le oma vajaduste kirjelduse ja selle tulemusena on Valga Priimetsa kool lülitatud koolide nimekirja, kes saavad vajalikud kohtvõrgud ja esitlustehnika).

4. on lammutatud vana koolihoone (Kuperjanovi 99) ning selle ala on haljastatud. Uued kooliruumid võimaldavad nii formaalset kui ka informaalset suhtlemist, mis tekitab ühtekuuluvustunnet. Priimetsa Kooli toomisega kesklinna tekib Valgas uue kvaliteediga hariduskeskkond, paraneb koostöö linna teiste koolide ja erinevate asutustega nagu raamatukogu, muuseum, kultuurikeskus, muusikakool. Kooli kehalise kasvatuse tundideks on võimalus kasutada linna spordibaase- staadionit, ujulat, spordihalli ning õuesõppe läbiviimiseks on lähedal linna mõlemad pargid ning Pedeli jõe virgestusala. Kõik eelpool kirjeldatu annab võimalusi paremaks lõimumiseks ja tihedaks koostööks teiste koolide õpilastega. Koostöös Valga valla asutuste ja ettevõtetega on võimalik paindlikult, edukalt ja tihedamini ellu viia muutunud õpikäsitust.

Programm:

Meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevus "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020"

Fond:

Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti kestus:

Ajavahemik 15.05.2017 - 31.12.2020

Projekti eelarve:

3 924 700 eurot (sh toetus 3 335 995 eurot)

Juhtpartner:

Valga Vallavalitsus
 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ehitus ja planeerimisteenistuse juhataja

Urmas Möldre

53487880 urmas.moldre@valga.ee
Ettevõtluse- ja arenguspetsialist Mare Raid 53498683 mare.raid@valga.ee