21.03.22

 

VALGA VALLA AVATUD VALITSEMISE TEGEVUSKAVA

Vastu võetud Valga Vallavalitsuse 27. novembril 2019 toimunud istungil protokollilise otsusega.

Muudetud Valga Vallavalitsuse 30. novembri 2020 ja 14.  märtsi 2022 istungi protokollilise otsusega.

 

Valga valla tegevuskava on koostatud, et süvendada koostööd vallavõimu ja vallaelanike vahel parema elukeskkonna ja tugevama kogukonnatunde saavutamiseks.

Tegevuskava koostamisel on aluseks võetud ühinemis- ja koalitsioonileping, valla arengukava, E-riigi Akadeemia ettepanekud ning rahvaaruteludel kogutud info.

1. Avaliku võimu tegevuse läbipaistvuse suurendamine ja ligipääsu tagamine vastavale infole

TEGEVUS

TÄHTAEG

KOMMENTEERIJA

TÄITMINE

1.1 Avalikustada volikogu liikmete istungitest ja volikogu komisjonidest osavõtt.

Pidev tegevus

Vallavolikogu

Volikogu liikmete osavõtt istungitest ja komisjonidest kajastub protokollides.

1.2 Kasutusse võtta veebikoosoleku läbiviimise platvorm.

2022.2023. a

Vallavolikogu

 

1.3 Muuta volikogu istungid reaalajas veebis jälgitavaks ja järelvaadatavaks.

Pidev tegevus

Vallavolikogu

Alates 2021. aasta augustist on kõik  volikogu istungid Zoomi kaudu jälgitavad.

1.4 Avaldada valla eelarve kohta info valla veebilehel.

Iga aasta peale eelarve vastuvõtmist

Rahandusteenistuse juhataja

Eelarve on valla kodulehel olemas. Arenduses on eelarve täitmise visuaalse lahenduse loomine kodulehele, mis avaldatakse hiljemalt 30.06.2022.

1.5 Üle vaadata valla teeninduskeskuste asukohad ning funktsioonid, et tagada kogukonnale kvaliteetne teenus. Kaaluda teeninduskeskuste viimist raamatukogudesse.

2022.–2023. a

Vallasekretär

 

1.6 Muuta valla raamatukogud info edastamise kohaks, pakkuda kogukonnale abi e-teenuste kasutamisel ning luua neisse võimalusel ja vajadusel kaugtöö kohad.

2022.–2023. a

Kommunikatsioonijuht, kultuuri- ja haridusvaldkonna asevallavanem, IT spetsialistid, Valga Keskraamatukogu direktor

 

1.7 Korraldada valla juhtide, teenistujate ja töötajate regulaarseid kaugtööpäevi teeninduskeskustes.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

2020. a novembri teisipäevadel toimusid vallavalitsuse ja teenistujate vastuvõtud teeninduskeskustes. 2021. aastal kohtusid vallajuhid soovijatega maapiirkondades haruraamatukogudes, kultuurimajdes,  koolides.

2022. aastal kohtumisi jätkatakse.

1.8 Jätkata valla ajalehe väljaandmist kahekeelsena, suurendada selle mahtu ning sisukust kajastades rohkem kogukondade tegemisi.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht, kogukonnad

Leht ilmub kahekeelsena, venekeelne osa on iga lehe vahel alates jaanuarist 2022. Igas lehes kajastada kogukonnas toimuvat (üritused, persoonilood).

1.9 Tõsta valla veebilehe kasutajasõbralikkust ja tegutseda Valga valla äpi vajaduspõhine arendamise nimel

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht, IT-spetsialistid

Veebileht pidevas arendamises,  äpi arendamiseks kokku kutsutud töörühm, kes esitab oma eelarvestatud ettepanekud vallavalitsusele 2022. aasta jooksul.

1.10 Viia läbi esmaste digipädevuste koolitused eakamale elanikkonnale, et suurendada oskusi e-teenuste kasutamiseks ning teabe leidmiseks.

Pidev tegevus

IT-spetsialistid, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Digipädevuse töötoad toimusid 11. november ja 25. november 2020. a Valga väärikate ülikooli liikmetele.

 

2. Dialoogi arendamine elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel

TEGEVUS

TÄHTAEG

KOMMENTEERIJA

TÄITMINE

2.1 Kaaluda kaasava eelarve rakendamise tõhusust ning selle rakendamise otstarbekust.

2022. a

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist, vallavalitsuse kogukonnakomisjon

 

2.2 Koolitada nii poliitikuid kui teenistujaid kaasava poliitikakujunduse põhimõtete ja meetodite osas ning ergutada senisest tihedamaks koostööks vallaelanikega.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

 

2.3 Kaasata kogukonna eestvedajad valla erinevate valdkondade töörühmadesse ja aruteludesse ning eelarve, planeeringute ja arengukavade koostamise protsessi juba varasest faasist.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Toimub.

2.4 Käivitada regulaarsed valdkondlikud ümarlauad (noored, ettevõtjad, kogukonna eestvedajad jne) ning korraldada kogukondi puudutavate teemade osas küsitlusi, arutelusid ja rahvakohtumisi.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Kogukonna võrgustiku ümarlauad kaks korda aastas Leader projekti raames. Lisaks kohtumised arengukava ja planeeringu koostamisega seoses.

2.5 Kasutada kogukonnale olulise info edastamiseks või selle saamiseks kogukonnakomisjoni, külavanemaid, infoliste ja võrgustikke.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Kogukonnakomisjoni roll info edastajana saab olla suurem.

2.6 Lisada teenistujate fotod valla veebilehele, nimed kabinettide ustele ja majajuhti, vastuvõtuajad majajuhti ning valla veebilehel asevallavanemate kontaktide juurde nende valdkonnad.

2022. a

Kommunikatsioonijuht, vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja

Asevallavanemate valdkonnad kodulehel olemas.

2.7 Korraldada valla sünnipäeval vallamajas lahtiste uste päev. Valga vald moodustus 22.10.2017 Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla ühinemisel.

Sünnipäeva nädalal oktoobris

Vallavalitsus

 

2.8 Jätkata uute ja olemasolevate teenistujate tutvustamist valla veebilehel ja ajalehes.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

Uute inimeste tutvustamine toimub.

 

3. Kodanikuaktiivsuse toetamine

TEGEVUS

TÄHTAEG

KOMMENTEERIJA

TÄITMINE

3.1 Seirata avalike teenuste vajadusi ning valla erinevate piirkondade mittetulundusühingute eeldusi ja võimekust tegutseda valla partnerina avalike teenuste osutamisel.

Pidev tegevus

Arenguvaldkonna asevallavanem

Vajaduspõhine.

3.2 Kehtestada külavanema statuut ning toetada külavanema valimise protsessi ning kaasata ka noori sellesse.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Külavanema statuut kehtestatud. Tutvutud on Põlva ja Otepää valla külavanemate tegemistega. Olemas valmisolek toetada külasid ja piirkondi valimiste korraldamisega.

3.3 Kogukonna esindajate kogu loomine

 

2022–2023. a

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

 

3.3 Koolitada kogukonna eestvedajaid sh külavanemaid.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

2020. a detsembris toimus kogukonna kaasamise koolitus Leader projekti raames.

3.4 Kaasata valla teenistujaid kogukonna kokkusaamistesse.

Pidev tegevus

Kogukonnad

Teha üleskutse kogukonnale kaasamaks valla teenistujaid ja ametnikke.

3.5 Ette valmistada valla ametlik tunnustuste kehtestamise kord ning selle alusel korraldada tunnustusüritusi (noored, noorsootöötajad, vabatahtlikud, sportlased, kogukonna eestvedajad, aktiivsed kodanikud, ettevõtjad jne). Algatada „Aasta sõbralikuma teenistuja" valimine.

2022. a

 

Kultuuri- ja haridusvaldkonna asevallavanem, kultuurispetsialist

Aastaringi statuut  ja muud tunnustamist reguleerivad korrad üle vaadata, täpsustada.

 

4. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine

TEGEVUS

TÄHTAEG

KOMMENTEERIJA

TÄITMINE

4.1 Luua aktiivsete noorte võrgustik ja list info jagamiseks.

Pidev tegevus

Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Hetkel liigub info peamiselt noortekeskuste kaudu. Facebookis on võimalus kasutada Valgamaa noorte infogruppi ja kodulehte tankla.net.

4.2 Hoida sidet vallast mujale õppima läinud noortega pakkudes neile praktikakohti (sealhulgas kogukonnatöö praktikat), uurimustöö ja diplomitöö teemasid, elamispinda tagasipöördumisel valda jms. Luua konkreetne sündmus kord aastas noorte kokku kutsumiseks (nt pikniku vormis, Noored koju! vms)

Pidev tegevus

Kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja, haridusspetsialist

 

4.3 Noortele töövarjunädala võimaluse pakkumine Valga Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes.

Oktoober– november

Spordi- ja noorsootöö spetsialist

 

4.4 Koostöös noortega töötada välja noorteaktiivi moodustamise põhimõtted. Luua noorteaktiiv ja kaasata noored vallavolikogu ja selle komisjonide töösse.

2022. a

Spordi- ja noorsootöö spetsialist