Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal

 

Projekti nimi: Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal

 

Projekti kokkuvõte: Tööturul on palju madala konkurentsivõimega täiskasvanud töötajaid ja seetõttu viiakse projekti raames läbi Lõuna-Eestis ja Virumaal elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanutele keele- ning arvutikoolitusi, et nad saaksid tööturul hakkama ja oleksid valmis edaspidi end täiendama ja koolitama. Projekt suurendab inimeste motiveeritust õppida eriala või täiendada olemasolevaid kutseoskusi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem.

 

Projekti number: 2014-2020.1.06.16-0067

 

Projekti algus ja lõpp: 
Ajabahemik 01.01.2017 -30.11.2018

 

Toetuse summa: 207087,95 eurot

 

Sihtrühmadeks on:
põhi- ja keskhariduseta täiskasvanud ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud;
teised elukestvas õppes vähem osalenud grupid

 

Projekti partneriteks on Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus, kelledega koostöös viiakse kaheksas maakonnas läbi sihtgrupile mõeldud koolitused.

 

Projekti eesmärk ja tulemused: Paranenud on Lõuna-Eesti ja Virumaa elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanute võtmepädevuste ja õpioskuste tase, mis aitab kaasa madala konkurentsivõimega täiskasvanud töötajate osakaalu vähenemisele tööturul.

 

Koolitused viiakse läbi kaheksas maakonnas: Valga, Võru, Põlva, Viljandi, Jõgeva, Tartu, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond.

 

Eesti keele, võõrkeelte ning digipädevuse koolitustega on tõusnud inimeste motivatsioon edasi õppida ja nad püsivad tööturul konkurentsivõimelised pikka aega. Koolitustel on osalenud 380 täiskasvanut, kelle teadlikkus haridustee jätkamise võimalustest on tõusnud ning paranenud on valmisolek kohaneda tööturul toimuvate muutustega.

 

380 koolitatavat on saadud alljärgneva arvutuse alusel:
eesti keele koolitus kahes maakonnas kahel aastal mõlemas maakonnas 10 inimesele. Kokku 40 inimest;
inglise keele koolitus kaheksas maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 160 inimest;
läti keele koolitus ühes maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 20 inimest;
digipädevuse koolitus kaheksas maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 160 inimest.

Võtmepädevuse arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal
Развитие ключевых компетенций в Южной Эстонии и Вирумаа

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Projektijuht

Kristel Unt

5300 8085

kristel.unt@gmail.com