Mittetulundusühingud ja seltsingud Taheva piirkonnas

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Ühingu eesmärgiks on Taheva piirkonna külaelu arendamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine, endistes Hargla kihelkonna piirides elavate inimeste elukvaliteedi parandamine ja vaba aja veetmise-, kultuuri-, sportimise- jms võimaluste loomine ja mitmekesistamine, kohaliku kultuuri-, paikkonna ja ajalooga seotud inimeste ühendamine, nende huvide eest seismine, vastavasisuliste ürituste korraldamine, harimine ja koolitamine, suhtlemine teiste sarnaste seltsidega jms,Selle  saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: korraldatakse teemakohaseid üritusi, külakoosolekuid; koostatakse vastavaid trükiseid ja infomaterjale; koostatakse projektitaotlusi eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite hankimiseks.

Registrikood 80292494
Tegutsenud alates 2009.aastast
Kontaktisik Monika Rogenbaum, telefon 518 2380; e-post: monika.rogenbaum@eesti.ee

 

Seltsing Hargla Külaselts

Seltsing tegutseb Harglas ja hangib oma tegevuseks vahendeid peamiselt projektitaotluste koostamise kaudu. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsingu tegevuse eesmärkideks on Hargla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine, kodutunde kujundamine.

Tegutsenud alates 2002. aastast.

Seltsingu aadress: Hargla Maakultuurimaja, Hargla, Valga vald, 68014 Valga.

Kontaktisik: Monika Rogenbaum, telefon: 518 2380; e-post monika.rogenbaum@eesti.ee

 

 

Seltsing Laanemetsa Külaselts

Seltsingu eesmärgiks on külaelanike aktiviseerimine tegutsemiseks ühiste eesmärkide nimel; kultuurielu edendamine, ürituste korraldamine, kuhu kaasatakse ka neid, kes on Laanemetsa külas kunagi elanud; ärgitada elanikke omaalgatusele ja koostööle oma kodukoha maine parandamisele.

Tegutsenud 2002. aastast.

Kontaktisik Mare Roosipuu, telefon: 56482124.

 

 

Seltsing Koikküla Külaselts

Seltsingu tegevuse eesmärgiks on Koikküla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine.

Tegutsenud 2004. aastast.

Kontaktisik Hille Tamman, telefon: 7698525; e-post: hille.tamman@gmail.com.

 

 

Seltsing Taheva Külaselts

Seltsingu tegevuse eesmärk on Taheva külas ühistegevuse arendamine, küla maine ja heakorra parandamine, külas ühisürituste korraldamine ja küla ajaloo väärtustamine.

Tegutsenud 2007. aastast.

Kontaktisik Angela Saar, telefon: 58317529;  e-posti aadress: angelasaar@gmail.com.

 

 

Seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts

Seltsingu tegutsemise eesmärkideks on Tsirgumäe ja Sooblase külade elujõu säilitamine, kohaliku kultuurielu elavdamine, külaelanike silmaringi avardamine ja nende teadmiste täiendamine.

Tegutsenud 2006. aastast.

Kontaktisik Lea Radsin, telefon: 527 1452; e-post: learadsin@hot.ee

 

 

Seltsing Hargla Maanaiste Klubi

Seltsingu tegevuse eesmärk on seltsingu tööst osavõtjatele käsitöö, toidu valmistamise, tantsimise-laulmise, mängude, aianduse jms valdkondades uute teadmiste pakkumine ja vastavate loengute, õppereiside, kokkusaamiste organiseerimine.

Tegutsenud 2006. aastast.

Kontaktisik Lea Radsin, telefon: 527 1452; e-post learadsin@hot.ee.

 

 

Seltsing Lepa Külaselts

Seltsingu tegutsemise eesmärk on Lepa küla ühistegevuse arendamine, küla maine ja heakorra parandamine, külas ühisürituste korraldamine ja küla ajaloo väärtustamine.

Tegutsenud 2007. aastast.

Kontaktisik Hele Zilmer, telefon: 5289356; e-post: koikkyla.lasteaed@mail.ee

 

 

MTÜ Hargla Jahiselts

Mittetulundusühingus on 25 liiget. Peamiselt tegeldakse jahindusega, kuid alates 2008. aastast on MTÜ arvestatava panuse andnud Tsirgumäe-Sooblase külaelu arengusse. Rajatud on toetuse abil seltsimaja Sooblase külla, valmis 2010.aastal.

 

Kontaktisik Andres Rõõmus, telefon: 516 3302, e-post: andresroomus@gmail.com.

 

MTÜ Parmu Ökoküla
MTÜ Parmu Ökoküla asub Tsirgumäe, Sooblase, Hargla ja Tõrvasõ külade piires. Ökokülas elavad ja toimetavad rohelise mõtteviisiga inimesed, kes oma tööde juures seavad esmaseks eesmärgiks loodussõbraliku eksisteerimise. Töö juures arvestatakse rahvuslikke kogemusi ja kultuuri. Kogu töö püütakse teha „kondiauru" jõul. Mis ei tähenda seda, et ei võiks kasutada kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid. Külas liigutakse kas jalgsi, jalgratta, paadi, suuskade või hobustega. Kasutatakse kaasaegseid side ja kommunikatsioonivahendeid. Nende käivitamiseks vajalik energia tuleb saada päikese, tuule, vee vms alternatiivsel viisil. Ökoküla kavandatavad tegevused: lihaveiste kasvatus, metsaraie ja hooldustööd ja metsa väljavedu küla piiridest, vajaliku toidu muretsemine kohapealt, ravimtaimede ja toidulisandite kogumine, hobuste hooldamine jms.
Registrikood: 80257813
Kontakisik: Kalev Raudsepp,  telefoninumber on 505 4948, e-post kalev@aksimotell.ee.
Koduleht: www.parmu.ee