Sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tegevustoetus

Valga vald maksab sotsiaalteenuseid osutavatele või sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavatele mittetulundusühingutele tegevustoetust. Sobiv tegevus või esindamisõigus peab olema mittetulundusühingu põhikirjaline tegevus.

Tegevustoetus on ette nähtud:

  1. mittetulundusühingu kasutada olevate hoonete majandamiskulude ja personalikulude selle osa katmiseks, mida ei rahastata teistest allikatest;
  2. ürituste ja kampaaniate korraldamiseks;
  3. muude sotsiaalkomisjoni poolt aktsepteeritud kulude katmiseks.

Tegevustoetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks vallavalitsusele, toetus  antakse jooksvaks eelarveaastaks. Vastava otsuse langetab  vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest.

Toetuse taotlemise täpsemaid tingimusi vaata Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määruse nr 27 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse taotlusvorm

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse aruandevorm

Mittetulundusühingute tegevustoetustega tegeleb Valga vallas

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist

Sirje Puusepp

58835451

sirje.puusepp@valga.ee

Kabinet 109