Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas

Valga Põhikooli tööpakkumised

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatupidaja töökohale

Raamatupidaja tööülesanneteks on:

 • müügiarvete koostamine ja väljastamine, laekumiste sisestamine ja jälgimine, võlglastele meeldetuletuste edastamine;
 • ostuarvete kontroll, majandustehingute kajastamine, kajastatud majandustehingute raamatupidamisregistrite vormistamine;
 • palgaarvestus.

Täpsemad tööülesanded määratakse ametijuhendis.

Ootused kandidaadile:

 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • varasem töökogemus sarnasel töökohal (soovitavalt avalikus sektoris);
 • raamatupidamisprogrammi PMen tundmine;
 • hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • stabiilset töötasu 1450 eurot;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • toetavaid kolleege;
 • häid võimalusi oma tervise hoidmiseks;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tööle asumise aeg: juuni 2023.

Täiendav informatsioon: rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, tel 5198 0395, e-post annely.adrat@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 13. juuniks 2023 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Valga Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

Valga Põhikool on pikaajaliste traditsioonidega kvaliteetset põhiharidust pakkuv põhikool, kus õpilasi õpetatakse ja suunatakse kujundama oma järgneva õpiteekonna olulisemaid otsuseid. Valga Põhikool ootab ambitsioonikat, otsekohest ja rõõmsameelset juhti, kes sõnastaks ja viiks koos koolipidaja ja kooliperega ellu kooli strateegilisi eesmärke. 

 

Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

Kooli direktori ülesandeks on olla õiglane ja sümpaatne juht kogu kooli kollektiivile, eeskujuks oma isiksuse ja käitumisega kooli õpilastele ja nende lapsevanematele.

 

 Ootused kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded; 
 • varasem võrreldava organisatsiooni juhtimiskogemus; 
 • töökogemus hariduse valdkonnas viimase viie aasta jooksul;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest, kogemused nende ellu viimisel organisatsiooni; 
 • hea pingetaluvus, võimekus pinge ja tagasilöökidega toime tulla, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus ja suhtlusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus; 
 • oskus meeskonna liikmeid märgata, motiveerida, kuulata ja vajadusel nõustada;
 • heade suhete ja koostöö loomine ja hoidmine erinevate koostööpartneritega.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • erinevate võõrkeelte oskus;
 • projektitaotluste koostamise oskus ja tahe.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 
 • elulookirjeldus; 
 • visioon ja selle rakendamise plaan (maksimaalselt 2 lk);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • väljavõte karistusregistrist;
 • muud dokumendid, mida peab kandideerija vajalikuks esitada. 

Pakume:

 • võimalust kujundada uuendusmeelset ja õppijat toetavat koolikeskkonda;
 • huvitavat ja mitmekesist tööd ning toetavat meeskonda;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • ametikorteri üürimise võimalust.

 

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. juuniks 2023 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus võtab teenistusse sotsiaaltöö spetsialisti

Peamised teenistusülesanded:

 • vallaelanike nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abi saamise võimalustest;
 • hoolekandelise abi vajaduse hindamine kliendikohtumiste ja kodukülastuste abil;
 • koostöös abivajava isikuga lahenduste leidmine probleemide/raskuste ületamiseks iseseisva toimetuleku taastamiseks;
 • kohaliku omavalitsuse kohustuseks olevate sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste ja muu abi andmise korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, hoolekande- ja tööturuteenuste osutajatega, avalike, äri- ja mittetulundusorganisatsioonidega;
 • tööks vajaliku teabe kogumine, sisestamine infosüsteemi, haldusaktide koostamine,  töövaldkonna piires aruannete koostamine.

Ootused kandidaadile:

 • vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • sotsiaaltööalane või sellele lähedane kõrgharidus või selle omandamine;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning kasutamine igapäevatöös;
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • pingetaluvus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • neutraalsus kliendisuhetes, empaatilisus, koostöövõime ja hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Eelise annab:

 • varasem töökogemus sotsiaalhoolekandes või sellega piirnevas valdkonnas;
 • arvutiprogrammide STAR ja Amphora kasutamise oskus;
 • soov ennast arendada ja spetsialistina teostada.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikke, kogenud ja pühendunud kolleege;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • häid võimalusi oma tervise hoidmiseks;
 • ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Ülla Kimmel, tel 5340 1331 e-post ulla.kimmel@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus; haridust tõendavate dokumentide koopiad; muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Valga Vallavalitsus võtab tööle Valga Priimetsa Kooli direktori

Valga Priimetsa Kool on Valga Vallavalitsuse hallatav üldhariduskool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks, eesti keele õppeks ja koolikohustuse täitmiseks. 
 
Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 


 Ootused kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded; 
 • soovitavalt varasem juhtimiskogemus; 
 • töökogemus hariduse valdkonnas viimase viie aasta jooksul;
 • eesti keele oskus tasemel C1; 
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; 
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus; 
 • hea pingetaluvus, suuline ja kirjalik väljendusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus. 


Kandidaadile tuleb kasuks:

 • keelekümblusmetoodika põhimõtete tundmine; 
 • inglise keele oskus suhtlustasandil; 
 • projektide kirjutamise oskus. 

 
Tööaeg: täistööaeg.
Tähtaeg: tähtajaline tööleping ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.

Töökoha asukoht: Vabaduse tn 13, Valga.

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel.

 

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 
 • elulookirjeldus; 
 • visioon ja selle rakendamise plaan; 
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • muud dokumendid, mida peab kandideerija vajalikuks esitada. 

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd ning toetavaid kolleege;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • enesetäiendamise võimalust;
 • ametikorteri üürimise võimalust.

 

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. maiks 2023 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle logopeedi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas logopeedilist ravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine aidates kaasa nende eakohasele arengule;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kaardistamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, laste- ja õppeasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste spetsialistidega;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kõne arendamine, suhtlemisoskuse parandamine;
 • lapsevanemate, vajadusel ka teiste spetsialistide ja õpetajate  juhendamine ning nõustamine ka kergemat logopeedilist ravi vajavate laste õpetamisel;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sul on soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
 • suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada tugiteenust vajavate laste ja noorte elus toimetulekusse;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1749 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle psühholoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega;
 • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades lapse vaimse tervise, eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste arenemist;
 • osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamine;
 • lapsevanemate nõustamine lapse vaimset tervist, õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
 • laste- ja õppeasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö planeerimine;
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sa suudad mängleva kergusega luua lastega kontakti ja hoida usaldussuhet;
 • Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, hea pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1749 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee