Valga Vallavalitsuse tööpakkumised

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle logopeedi (1,0 ametikohta)

Tööülesanded:

 1. Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
 2. kõneprobleemidega laste väljaselgitamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
 3. lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
 4. vajadusel ka teiste alade spetsialistide ning rühmaõpetajate juhendamine ning nõustamine  kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
 5. vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Omalt poolt pakume:

 1. erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele;
 2. mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 3. kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilisi materjale (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjale vastavalt sihtgrupile;
 4. töötasu 1250 eurot.

Lisainformatsioon

 • Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee. Elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 23.12.2019 e-postile heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi munitsipaalvara teenistuse metsandusspetsialisti ametikohale.

Tööülesanded:

 1. munitsipaalmetsa keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetekohase toimimise korraldamine metsamajanduse tegevusvaldkonnas;
 2. munitsipaalmetsas raielankide eraldamine ja hindamine sõltuvalt metsamajanduskavast ning metsade tegelikust seisukorrast, vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja selle esitamine vallavalitsusele vastava määruse/korralduse väljastamiseks ning piirkondlikule keskkonnateenistusele metsateatise registreerimiseks;
 3. kasvava metsa müügi ning alltöövõtu korral raielankide kontrollimine raietööde käigus ja peale raietööde lõpetamist ning aktide vormistamine raiekoha ülevaatuse kohta nii pärast raielangi ülestöötamist kui ka pärast metsamaterjali väljaveo lõpetamist;
 4. metsakultuuride ja looduslikule uuendusele kaasaaitamise alade ülevaatuses osalemine;
 5. metsakultuuride inventuuride tegemine ja kultuuride ümberarvestamine noorendikeks;
 6. kontrolli teostamine metsakahjurite, seenhaiguste kollete ja tormikahjustuste üle;
 7. metsauuendustööde ja hooldusraie teostamine ja muude metsamajanduslike tööde tegemine;
 8. koosseisulisele raietöötajale tööülesannete andmine ja nende täitmise jälgimine ning vajadusel abistamine;
 9. munitsipaalmetsa majandamisel raiutud puidu turustamise korraldamine;
 10. munitsipaalmetsa piiripostide ja sihtide korrasoleku jälgimine ja korraldamine;
 11. munitsipaalmetsa territooriumil metsa valve korraldamine metsatulekahjude, metsarikkumiste ja metsamaterjalide varguse ennetamiseks või kiireks avastamiseks;
 12. kiirelt tulekahju kustutamise korraldamine, sealhulgas päästeteenistuse jm väljakutsumine ning  vajadusel kustutustööde juhtimine;
 13. keskkonnakaitseinspektorite või politsei informeerimine munitsipaalmetsa  territooriumil avastatud õigusrikkumistest;
 14. kooskõlastatult vallavalitsusega allhangete korraldamine, planeeritud suuremahulisemate raietööde teostamiseks abitööjõu ja metsamaterjali väljavedaja leidmiseks.

Nõudmised kandidaadile:

 1. metsanduslik kõrgharidus;
 2. analüüsivõime;
 3. hea arvuti kasutamise oskus;
 4. B kategooria autojuhi lubade olemasolu;
 5. soovitavalt saemotoristi, langetaja ja võsalõikaja kutsetunnistus.

Pakume:

 1. tänapäevaseid töötingimusi;
 2. erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 3. mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 4. kaasaegseid info- ja kommunikatsioonivahendeid;
 5. ametiauto kasutamise võimalust;
 6. ametitelefoni;
 7. ametipalka 1300 eurot;
 8. valla spordirajatiste kasutamise võimalust.

Töö asukoht: Valga vald.

Tööle asumise aeg: jaanuar 2020.

Tööaeg: täiskohaga.

Täiendav informatsioon asevallavanem Enno Kase, tel 513 4030, e-post enno.kase@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 9.12.2019 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.