Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatupidaja töökohale ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks

Raamatupidaja töökoha põhieesmärgiks on müügiarvete koostamine, ostuarvete töötlemine arvekeskuses, ettemaksete arvestuse pidamine.

Raamatupidaja tööülesanded:

 • Müügiarvete koostamine ja väljastamine, laekumiste sisestamine ja jälgimine, võlglastele meeldetuletuste edastamine.
 • Ostuarvete kontroll, majandustehingute kajastamine, kajastatud majandustehingute raamatupidamisregistrite vormistamine.
 • Ettemaksete arvestus.

Täpsemad tööülesanded määratakse tööjuhendis.

Ootused kandidaadile:

 • Teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • varasem töökogemus sarnasel töökohal (soovitavalt avalikus sektoris);
 • raamatupidamisprogrammi PMen tundmine;
 • hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
 • eneseteostuse ja erialase arengu võimalusi;
 • töötasu 1250 eurot, põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tööle asumise aeg märts 2021.

Täiendav informatsioon: rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, tel 5198 0395, e-post annely.adrat@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 19. märtsiks e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle sisekontrolöri

Ametiülesanded:

 • vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle kontrolli teostamine;
 • järelevalve teostamine eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle;
 • vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine;
 • isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679) täitmise koordineerimine vallavalitsuses ja tema hallatavates asutustes ning kontrolli teostamine määruse täitmise üle.

Nõudmised kandidaadile:

 • juriidiline, finants- või majandusalane kõrgharidus;
 • riigi ja haldusõigusalaste õigusaktide ning raamatupidamise, eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmine;
 • vähemalt üks aasta töökogemust riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või vähemalt kaks aastat töökogemust finants- või majandusprofiiliga ametikohal äriühingus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • ametipalka 1500 eurot kuus.

Täiendav informatsioon: vallavanem Ester Karuse, tel 5305 5526, e-post ester.karuse@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 15. märtsiks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus võtab avaliku konkursi korras tööle MENETLEJA*,

kelle peamisteks tööülesanneteks on järelevalve teostamine Valga valla territooriumil kehtivate eeskirjade ja kordade täitmise üle, väärtegude menetlemine, kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine, ettekirjutuste tegemine, tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine jms.

Sobiv kandidaat:

 • vastab avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • omab varasemat töökogemust menetlustoimingute tegemisel;
 • on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • valdab suhtlustasandil vene ja inglise keelt.

Sobival kandidaadil võiks olla:

 • varasem kohaliku omavalitsuse töötamise kogemus;
 • B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus vähemalt 2 aastat.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ning vastutusrikast tööd piirilinnas;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • ametiauto kasutamise võimalust;
 • ametipalka 1350 eurot.

*ametinimetus võib muutuda, korrakaitseametnik

Täiendav informatsioon: vallavanem Ester Karuse, tel 5305 5526, e-post ester.karuse@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 15. märtsiks 2021 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee

 

Valga Põhikool pakub tööd eripedagoogile

Kui lapsed panevad Sinu südame rõõmsamalt põksuma ja soovid luua neile paremat homset, oled rõõmsameelne ja vastutustundlik ning juba erialase haridusega või alles omandad seda, siis Valga Põhikool ootab Sind oma põnevasse meeskonda ja päikselisse majja eripedagoogiks.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:

 • arusaam muutunud õpikäsitlusest, innovaatilisus ja otsustusjulgus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
 • oskus olla usaldusväärne, sõbralik ja rõõmsameelne;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • soov panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja vastutusrikast tööd kõige päikselisemas koolis - Valga Põhikoolis;
 • tähtajatut töölepingut (kvalifikatsiooni olemasolul), pikka suvepuhkust ja maitsvat koolilõunat;
 • sisseelamisaastat;
 • enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 • võimalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse;
 • tundmust, et oled väärtuslik lüli meie meeskonnas;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku tööaega, ujulakompleksi kasutamise võimalust.
 • Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile direktor@valgapk.edu.ee.

 

Valga Põhikool pakub tööd ujula vetelpäästjale

Töö kirjeldus: ujulas korra ja turvalisuse tagamine, vajadusel esmaabi andmine

Nõudmised kandidaadile:

hea ujumisoskus, kehtiv esmaabikoolitus, hea suhtlemisoskus eesti ja vene keeles, kasuks tuleb võõrkeelte oskus, kohusetundlikkus, usaldusväärsus, meeskonnatööoskus, kiire reageerimisvõime. Vajalik vetelpäästja kutsetunnistus, selle puudumisel tööandja koolitus

Tööaeg: E-R 16:00-22:00 ja P 10:00-16:00

Üldandmed:

Aadress:  Kungla 16, Valga, 68204 Valgamaa

Töö liik: tähtajaline leping

Töötasu: kokkuleppel

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kontaktisik: Kuldar Uibomägi, 529 0876 tööajal

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu avaldust koos CV-ga Kuldar.Uibomagi@valgapk.edu.ee

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle psühholoogi (1,0 töökohta)

Psühholoogi tööülesanded:

 • psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle eripedagoog-logopeedi (0,2 töökohta)

Eripedagoog-logopeedi tööülesanded:

 • eripedagoogilise töö eesmärk on eakaaslastest eristuva lapse arengu toetamine ja suunamine. Eripedagoog teeb koostööd Valga valla lasteaedade lapsevanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid;
 • logopeedilise töö eesmärk on laste kõne uurimine ja vastavalt vajadusele logopeedilise abi osutamine;
 • eripedagoog märkab eakaaslaste seas eristuvat õppijat, hindab tema õppimise eripära olemust ja ulatust ning saadud teabest lähtudes kujundab õpikeskkonda ning õpetab last;
 • lasteaias töötab eripedagoog lastega kas individuaalselt, paaris- ja/või väikerühmadega. Töö sisuks on lapse üldoskuste ja kõne arengu hindamine ning toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel esinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes;
 • leiab lapsele sobivad lahendused, sh loob hindamis- ja õppevahendid, õpetab teda samm-sammult.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Vallavalitsuse meeskonnas töö annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • eripedagoog-logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle logopeedi (0,5 töökohta)

Logopeedi tööülesanneteks on:

 • Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
 • kõneprobleemidega laste kaardistamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
 • vajadusel ka teiste spetsialistide ja rühmaõpetajate  juhendamine ning õpetajate nõustamine ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Veel tööpakkumisi Valga vallas: 

Hooldustöötaja/tegevusjuhendaja MTÜ-s Paju Pansionaadid