Valka vald (reg nr 90009114839) võtab tähtajatu tööajaga tööle Valga-Valka koostöö koordinaatori (kutsekood klassifikaatori järgi - 3343 06).

Peamised tööülesanded:

 • Valga ja Valka omavalitsuste infovahetuse koordineerimine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste ühiste koosolekute, ürituste ja projektide korraldamine ning neil osalemine;
 • Valka – Valga omavalitsuste regulaarsete koosolekute korraldamine, vajaliku eelinformatsiooni ja materjalide koondamine ja osalistele saatmine;
 • asjaajamise korraldamine, koosolekute päevakordade koostamine, koosolekute protokollimine;  arutelude ja muude vajalike materjalide ettevalmistamine; dokumentide nõuetekohase arhiveerimise tagamine;
 • omavalitsuste koostööks vajaliku teabe tõlkimine nii läti keelest eesti keelde kui eesti keelest läti keelde;
 • läti- ja eestikeelsete infomaterjalide (pressiteated, koostööalased infomaterjalid jms) koostamine ja levitamine;
 • Eesti-Läti piiriüleste koostööprojektide ettevalmistamises ja elluviimises osalemine;
 • piiriüleste avalike ürituste ja kohalike elanike koostööd edendavate tegevuste korraldamine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine valitsemise, arengu, majanduse, kultuuri, spordi, hariduse ja turismi vallas eesmärgiga edendada Valga-Valka sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvusvahelist tuntust;
 • Valga-Valka ühise veebilehe www.visitvalgavalka.com ja sellega seotud sotsiaalmeediakanalite haldamise, arendamise ja sisuloomega seotud tegevuste korraldamine

 

Nõuded kandideerijale:

 • ametikohale vastav haridus (vähemalt keskharidus)
 • hea analüüsi-, organiseerimis- ja suhtlemisoskus
 • väga hea läti ja eesti keele oskus, inglise ja/või vene keele oskus on suureks eeliseks

 

Omaltpoolt pakume:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd dünaamilises töökeskkonnas
 • stabiilset töötasu 1250 eurot (bruto) kuus
 • tasulist lisapuhkust

 

Esitatavad dokumendid:

 • elulookirjeldus
 • motivatsioonikiri
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kanditaat peab vajalikuks esitada

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata elektrooniliselt hiljemalt 30. septembriks Valka valla personaliosakonna juhataja e-posti aadressil arita.argale@valka.lv märksõnaga "Valka-Valga koostöö koordinaator"

 

Täpsemat informatsiooni saab telefoni +371 2023 4413

 

Lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679 kasutab Valka vald kandideerimisdokumentides märgitud isikuandmeid üksnes värbamisprotsessi läbiviimiseks.

 

Valga Vallavalitsus võtab teenistusse KULTUURISPETSIALISTI

PEAMISED TEENISTUSÜLESANDED:

 • Valga valla kultuuriasutuste sisulise töö koordineerimine;
 • kultuurialaste arengukavade ja tööplaanide väljatöötamisel osalemine;
 • vallavalitsuse kultuurialast tegevust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine;
 • kultuuriürituste kalenderplaani ja kultuurikava koostamine koostöös valla hallatavate asutuste ning mittetulundusühingutega;
 • mittetulundusühingute ja kodanike nõustamine kultuurivaldkonda puudutavate projektide koostamisel.

 

SOBID MEIE MEESKONDA, KUI SULLE MEELDIB:

 • teha mitmekesist ja vaheldusrikast tööd;
 • panustada kultuurivaldkonna arengusse;
 • teha koostööd põnevate inimestega;
 • oled hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja algatusvõimeline.

 

OOTUSED KANDIDAADILE:

 • soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine (eelistatult kultuuri valdkonnas);
 • teadmised kultuurikorraldusest ning kultuuritööd reguleerivast seadusandlusest;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse ja sihtasutuste ning mittetulundusühingute töökorraldusest;
 • oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene või inglise keele oskus kesktasemel koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega.

 

TÖÖLE ASUMISE AEG: esimesel võimalusel.

 

OMALT POOLT PAKUME:

 • vastutusrikast, huvitavat, mitmekesist tööd ning võimalust panustada kultuuri arengusse;
 • stabiilset töötasu ja 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi ja toredaid toetavaid kolleege.

 

Lisainformatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, maarja.magi@valga.ee, 5865 5922

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 26. septembriks 2022 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga lasteaed Kaseke kuulutab välja konkursi RÜHMAÕPETAJA ametikohale.

 

 

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 21. septembriks aadressil Kase 6, 68207 VALGA või natalja.vall@kaseke.valga.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kontaktisik: Natalja Väll

Telefon: 53323441

 

 

Valga Lasteaed Buratino kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja ametikohale (eesti keelest erineva emakeelega ja kakskeelsetele lastele). Koormus 0,5 kohta

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata

e-posti aadressil: buratino@buratino.edu.ee hiljemalt 19.09.2022.a.

Kontaktnumbrid: Merle Kaar 53454971 ja Maike Allik 52789688

 

Valga Lasteaed Buratino kuulutab välja tähtajalise konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale (lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks, koormus 1,0 kohta).

Tööle asumise aeg on oktoober 2022. a.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressil buratino@buratino.edu.ee hiljemalt 09.09.2022. a.

 

Kontaktnumbrid: Merle Kaar 5345 4971 ja Maike Allik 5279 688

 

 

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle logopeedi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas logopeedilist ravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine aidates kaasa nende eakohasele arengule;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kaardistamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, laste- ja õppeasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste spetsialistidega;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kõne arendamine, suhtlemisoskuse parandamine;
 • lapsevanemate, vajadusel ka teiste spetsialistide ja õpetajate  juhendamine ning nõustamine ka kergemat logopeedilist ravi vajavate laste õpetamisel;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sul on soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
 • suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada tugiteenust vajavate laste ja noorte elus toimetulekusse;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle psühholoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega;
 • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades lapse vaimse tervise, eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste arenemist;
 • osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamine;
 • lapsevanemate nõustamine lapse vaimset tervist, õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
 • laste- ja õppeasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö planeerimine;
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sa suudad mängleva kergusega luua lastega kontakti ja hoida usaldussuhet;
 • Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, hea pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee

 

 

Lüllemäe Põhikool pakub tööd koristajale

Koristaja eeldused:

 • puhtuse- ja korraarmastus
 • teadmised keskkonnasõbralikest puhastusvahenditest
 • valmisolek kaasaegsete töövõtete omandamiseks
 • hea suhtlemisoskus täiskasvanute ja lastega
 • töötahe ja aktiivne hoiak

Palun võtke ühendust aadressil jana.tiits@karula.edu.ee või 5308 3117.

Vaadake ka siia https://www.karula.edu.ee/pakume-tood/.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel!

 

 

 

Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas