UUDISED JA TEATED

Valga Vallavolikogu 30.04.2020 istungi kokkuvõte

Valga vallavolikogu 30.04.2020 istungil otsustati:

Garanteerida:

  • „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" raames 2020 aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru Valga valla poolt esitatava põhiprojekti „Jaanikese motokompleksi arendamise II etapp" elluviimisel omafinantseeringuga kuni 42 500 eurot
  • „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" raames 2020 aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru Valga valla poolt esitatava reservprojekti „Valga Jaamahoonesse multifunktsionaalse keskuse rajamine" elluviimisel omafinantseeringuga kuni 42 500 eurot;
  • Leader meetme projektile „Valga valla kogukonna võrgustiku arendamine" omafinantseering kuni 1 610 eurot. Projekti eeldatav elluviimine toimub aprill 2020 kuni märts 2022.

Mitte rakendada Valga valla alusharidusasututes käivate laste vanematele osalustasu maksmise kohustust ajavahemiku 16.03.2020 kuni 31.08.2020 eest.

Kehtestada määrus „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord".

Määrata Valga Vallavalitsuse poolt vallavara võõrandamiseks moodustatud komisjoni  vallavolikogu esindajateks Vladimir Baranov ja Ilmar Tõlner.

Lubada:

  • Vallavalitsusel kirjaliku enampakkumise korras võõrandada Valga linna Linnamets-1 maaüksuselt (katastritunnus 85401:014:0001) kasvava metsa raieõigus järgnevalt:
  • Lageraie eraldistel 21, 45, 47, 48, 49, 71, 72 ja 73 hinnangulise raiutava mahuga 2336 tihumeetrit;
  • Harvendusraie eraldisel 52 hinnangulise raiutava mahuga 23 tihumeetrit.

Määrata võõrandatava vara alghinnaks 70 770 eurot, osavõtutasuks 100 eurot ning tagatisrahaks 1000 eurot.

  • Vallavalitsusel korraldada riigihange „Käidukorralduse teenuse ostmine" lihthanke menetlusena.
  • Vallavalitsusel osaleda projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Valga vallas, III voor" ja garanteerida omafinantseering kuni 6504 eurot projekti tegevuste elluviimiseks eelarveaastatel 2020 – 2022.

Muuta Valga Vallavolikogu 25. oktoobri 2019 määrust nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" ja määrata 2020. aastaks § 22 nimetatud tegevustoetuse taotluste esitamise tähtajaks 15. jaanuar 2020.