Raudteejaama kohvikuruumide kirjalik enampakkumine

Foto: Ragnar Vutt

 

 1. Valga vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald I korrusel asuvad toitlustuskoha ruumid pindalaga 50,5 m2 järgmistel tingimustel:

 

 • Üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 • Üürnik tasub üüri vastavalt esitatud pakkumisele. Üürile lisanduvad ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud;
 • kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat.

 

 1. Pakkumise esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023 kell 13.50. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Kirjalik enampakkumine Jaama tn 12 toitlustuskoha ruumidele". Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

 

 1. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:
  • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
  • sõnade ja numbritega väljendatud pakutav üürisumma täiseurodes;
  •  pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;
  • pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
  • pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

 

 1. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumisele märgitakse nende saabumise kuupäev ja kellaaeg.

 

 1. Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud ruumi asendiplaan.

 

 1. Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 523 7792, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).

 

 1. Pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 10. jaanuar 2023 kell 14.00 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, I korrus, ruum nr 100. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.

 

 1. Pakkumise avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isiku-või registrikood ja pakkumise summa. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.
 2. Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks, kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.
 3. Parima pakkumise valiku aluseks on pakutav üüritasu suurus. Kõrgeima hinnaga pakkumise esitanud pakkuja tunnistatakse pakkumise võitjaks.
 4. Kui kirjaliku pakkumise korras on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.
 5. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.
 6. Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.
 7. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistab vallavalitsus pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.