Valga Vallavalitsus otsib oma meeskonda VALLAARHITEKTI

Vallaarhitekt vastutab valla ruumilise arengu eest.

TÖÖÜLESANNETEKS ON: 

 • valla ruumilise arenguga seonduvate visioonide väljatöötamisel osalemine;
 • arhitektuurset tegevust suunavateks tegevusteks ettepanekute tegemine ning strateegia väljatöötamises ja elluviimises osalemine;
 • osalemine valla arengukava, üld- ja detailplaneeringute, projekteerimistingimuste koostamisel;
 • valla poolt tellitavate projekteerimistööde koordineerimine;
 • ehitusprojektide ja planeeringute vastavuse kontrollimisel osalemine, arhitektuursete lahenduste hindamine;
 • ehitusprojektide ja planeeringute lähteülesannetele arhitektuursete tingimuste koostamine;
 • arhitektuurivõistluste korraldamine, võistlustingimuste koostamine ja võistlustööde hindamise komisjonides osalemine;
 • kodanike vastuvõtmine ja nõustamine töövaldkonda puudutavates küsimustes.

 

OOTUSED KANDIDAADILE:

 • arhitektuurialane, maastikuarhitektuurialane või ehitusalane kõrgharidus magistrikraadi tasemel (võib olla omandamisel);
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, heal tasemel inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus;
 • avaliku esinemise oskus, sealhulgas oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • algatusvõime ja loovus;
 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;
 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

 

KASUKS TULEB:

 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • erialane kutse ja/või muinsuskaitselane pädevustunnistus.

 

OMALT POOLT PAKUME:

 • huvitavat, mitmekesist tööd;
 • stabiilset töötasu ja 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikkust tööaja osas ning osaliselt kaugtöö võimalust;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi ja toredaid, toetavaid kolleege.

 

Täiendav informatsioon: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, tel 5348 7880, e-post urmas.möldre@valga.ee.

 

Sooviavaldus, essee „Valga linnaruumi arengu suuremad väljakutsed ja visioon aastaks 2035" (pikkus maksimaalselt A4, 4000 tähemärki), haridust tõendavate dokumentide koopiad, nõusolek kandidaadi taustakontrolliks ning muud dokumendid, mida kandidaat peab vajalikus esitada, palume saata hiljemalt 15. oktoobriks e-posti aadressil valga@valga.ee.