Valga Vallavalitsuse 06.01.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 06.01.2021 istungil otsustati:

Kinnitada avaliku enampakkumise (oksjonikeskkonnas www.osta.ee) tulemus:

 • võõrandada kinnisasi Kesk tn 29 (registriosa nr 2364940), asukoht (Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 29), lõpphinnaga 25 000 eurot. Ostjaks on eraisik. Oksjoni komisjonitasu on 625 eurot.

Määrata lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed maaüksuste Jakutsi (katastritunnus 82002:005:0023; pindala 30,08 ha; 100% maatulundusmaa) ja (katastritunnus 82002:005:0022; pindala 5,64 ha; 100% maatulundusmaa), Bergi kalastusmaja (katastritunnus 82002:005:0024; pindala 2,03 ha; 100% maatulundusmaa) ja Suuna (katastritunnus 82002:005:0027; pindala 8,41 ha; 100% maatulundusmaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele alljärgnevalt:

 • Valga vald, Korijärve küla, Jakutsi, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Korijärve küla, Väike-Jakutsi, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Korijärve küla, Bergi kalastusmaja, 100% maatulundusmaa.

Lõpetada Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti detailplaneeringu koostamine, mis algatati eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks reoveepuhasti rajamiseks.

Moodustada konkursikomisjonid:

1. Vallavara- ja hooldusteenistuse liiklus- ja teedespetsialisti ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • liikmed:  
 • personalispetsialist Heldi Kaares;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • välitööde juht Andres Radsin.

2. Sisekontrolöri ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • liikmed:  
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • IT juhtivspetsialist Teemar Hiir;
 • asevallavanem Mati Kikkas.

Suurendada õpilaste piirnormi 2020/2021. õppeaastal Valga Põhikooli 6.b klassis ühe õpilase võrra ja kinnitada klassi suuruseks 25 õpilast.

Kinnitada hoolekogu koosseisud õppeasutustes järgnevalt:

 • Õru Lasteaed-Algkoolis:
  • Evelin Kurrikoff – kooli õpilaste vanemate esindaja;
  • Ekaterina Jurjeva – kooli õpilaste vanemate esindaja;
  • Helle Ritso – kooli õppenõukogu esindaja;
  • Kärt Kuvvas-Mekk – lasteasutuse vanemate esindaja;
  • Erlend Jablonsk – lasteasutuse vanemate esindaja;
  • Lea Kindsiko – lasteasutuse õpetajate esindaja;
  • Ants Tiisler – Valga Vallavolikogu esindaja.
 • Lüllemäe Põhikoolis:
 • Kalle Kadakas – kooli õpilaste vanemate esindaja;
 • Maigi Lepik – kooli õpilaste vanemate esindaja;
 • Liina Saksing – kooli õppenõukogu esindaja;
 • Annabel Pormeister − kooli õpilasesinduse esindaja;
 • Erle Sarv – kooli vilistlaste esindaja;
 • Viktoria Baranova – lasteasutuse laste vanemate esindaja;
 • Kristel Õunapuu – lasteasutuse laste vanemate esindaja;
 • Mihkel Maks – lasteasutuse laste vanemate esindaja;
 • Ines Kulasalu – lasteasutuse õpetajate esindaja;
 • Vilju Arna – Valga Vallavolikogu esindaja.

Edastada Valga Vallavolikogu istungile:

 • määruse "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" eelnõu;
 • otsuse "Loa andmine riigihanke korraldamiseks";
 • otsuse "Taheva Vallavolikogu 19. septembri 2013 otsuse nr 28 "Vallale kuuluvate ruumide kasutamise hinna kehtestamine" kehtetuks tunnistamine" eelnõu.

Väljastada kasutusload:

 • Valga vallas Lüllemäe Põhikoolis Weidenberg OÜ koostatud projekti „Lüllemäe Põhikooli rekonstrueerimisprojekt. Arhitektuurne põhirojekt" ja Invento OÜ koostatud projekti „Ventilatsiooni, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi tööjoonised. Lüllemäe kool, Lüllemäe küla, Valgamaa. Töö number 20-073-KVVK" alusel rekonstrueeritud ruumidele.
 • Valga linnas Tuubi tn 1 laiendatud üksikelamule (ehitisregistri  kood 111016303) ja samale kinnistule rajatud abihoonele (ehitisregistri kood 111018993).