Valga Vallavalitsuse 21.04.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 21.04.2021 istungil otsustati:

Lammutada Valga vallas Laatre alevikus Uus tn 4 kinnistul (katastritunnus 85501:001:0938) asuv endine kortermaja (ehitisregistri kood 111037347).

Väljastada kasutusluba Valga linnas J. Kuperjanovi tn 99a kinnistule (katastritunnus 85401:011:0480) püstitatud 20 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221346381).

Väljastada kasutusluba Valga linna Puiestee tn 4 kinnistule (katastritunnus 85401:005:0740) püstitatud garaažile (ehitisregistri kood 121350658).

Moodustada konkursikomisjon projektijuhi assistendi (projekt „GoSmart BSR") töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: arengu ja projektide valdkonna asevallavanem;
 • Aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja;
 • komisjoni liige: projektijuht.

Võõrandada otsustuskorras raieõigus munitsipaalmetsast küttepuude varumiseks eraisikutele:

 • maatükilt Linnamets-1, eraldiselt 68, koguses 9,967 tm, kogumaksumusega 148,04 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • maatükilt Linnamets-1, eraldiselt 70, koguses 9,057 tm, kogumaksumusega 129,05 eurot, millele lisandub käibemaks.

Määrata maa sihtotstarvet:

 • Määrata Kunagu maaüksuse (katastritunnus 77901:002:0350; pindala 36,28 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed:
 • Valga vald, Lepa küla, Kunagu, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Lepa küla, Kotkapesa, 100% kaitsealune maa.
 • Muuta Valga vallas Valga linnas Turu tn 6 (katastritunnus 85401:006:0730) maa sihtotstarve 100% elamumaaks.

Muuta katastriüksuste koha-aadressid:

 • Taheva metskond 46 maaüksuse (katastritunnus 77901:001:0079) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Ruusametsa;
 • Sangaste metskond 79 maaüksuse (katastritunnus 82001:001:0204) uueks aadressiks Valga vald, Vilaski küla, Nutumetsa.

Muuta Valga Linnavalitsuse 14. juuli 1994 korralduse nr 335 punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: „3. Hoonestatud maa sihtotstarve on 100% elamumaa.".

Anda üürile eelläbirääkimistega pakkumise korras Valga linnas Kungla tn 12 hoone I korrusel asuvad ruumid nr 3−8 ja 10−14 (üldpind 182,3 m2) järgmistel tingimustel:

 • ruumides osutatakse väljaspool kodu osutatavat päevahoiuteenust;
 • teenuse osutamisega alustatakse hiljemalt kuu aja jooksul arvates üürilepingu sõlmimisest;
 • teenust osutatakse vähemalt 1,5 aastat (kuni 31.12.2022);
 • üürnik tasub kõik ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud.

Kohustada seoses üldkasutatava supelranna ettevalmistamisega 2021. aasta suveperioodiks Valga Vallavalitsuse teenistusi:

 • Vallavara- ja hooldusteenistusel:
 • määratleda ja tähistada 1. juuniks üldkasutatav supelrand Pedeli paisjärve alal;
 • kindlustada suplejad suplushooaja vältel teabega suplusvee kvaliteedi kohta;
 • tagada rannas joogivesi;
 • korraldada rannavalve teenistus;
 • korraldada suplusala tähistamine poidega;
 • korraldada teave vee- ja õhutemperatuuri kohta;
 • korraldada suplusala pidev kontrollimine ja puhastamine;
 • tagada kogu suplushooaja vältel rannas ja rannamajas vajalikud hooldus- ja koristustööd.
 • Ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialistil:
 • taotleda supelranna avamiseks Terviseameti luba;
 • tagada supelrannas kasutatava vee laboratoorne kontroll kogu suplushooaja vältel.

Vabastada seoses Vabariigi Valitsuse poolt üleriigiliste piirangute kehtestamisega Conspirator OÜ (registrikood 10947019) Valga linnas Kesk tn 1 hoones asuvate kohvikuruumide üüri tasumisest tagasiulatuvalt 1. aprillist kuni 2. maini 2021 (k.a.)

Lubada Võrkpalliklubil Viktooria (registrikood 80077991) korraldada projektlaager ajavahemikul 22. juuni – 5. juuli 2021 (kaks 6 päevast vahetust) Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuses, aadressil Lüllemäe, Valga vald.

Eraldada:

 • toetust:
 • MTÜ-le Sportlik Eesti 3000 eurot seoses Valgas triatloni Eesti Meistrivõistluste korraldamisega;
 • Käsipalliklubile KÄVAL 5000 eurot käsipallimeeskonna osalemiseks 2021-2022 hooajal käsipalli Eesti karikavõistlustel ja meistrivõistluste esiliigas.
 • toetust spordi reservist:
 • Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720) 960 eurot seoses täiskasvanute võistkonna osalemisega Eesti meistrivõistluste 3. liigas;
 • Spordiklubile Valga Laskurklubi 150 eurot seoses noorsportlase osalemisega laskmise Euroopa Meistrivõistlustel Horvaatias.
 • toetusi huviharidusele ja huvitegevusele üldsummas 8580 eurot.
 • toetust projektide omaosaluse realt:
  • Valga Muuseumile 559 eurot projekti „Ajaloolabor 1991 [2021] Harjutused iseseisvaks eluks 2.0" omaosaluse tasumiseks;
  • 2021 aastal projekti „Kodud tuleohutuks" läbiviimiseks projektide kaasfinantseerimiseks täiendavalt 443,82 eurot;
 • SA-le Valga Jaani Kiriku Renoveerimine Valga Jaani kiriku peatrepi taastamistöödeks 3000 eurot .

Eraldada reservfondist:

 • sotsiaaltöö teenistusele trepironija soetamiseks 2750 eurot;
 • vallavara- ja hooldusteenistusele Valga linna Keskväljaku purskkaevu ja torustiku remontimiseks ning hoolduseks 7000 eurot;
 • sihtasutusele Valga Jaani Kiriku Renoveerimine kiriku tornikella parandamiseks 9100 eurot;
 • Tsirguliina Rahvamaja (koos Laatre Vabaajakeskusega ) saunaruumi remontimiseks 800 eurot ja tulekahju signalisatsiooni paigaldamiseks 4600 eurot;
 • Tsirguliina Koolile raideri soetamiseks 4000 eurot;
 • vallavara- ja hooldusteenistusele 7500 eurot raideri soetamiseks ja Tagula külas asuva Ollo bussijaama korda tegemiseks 2500 eurot;
 • Pedeli puhkeala rannamaja remontimiseks 788 eurot;
 • Valga Priimetsa Koolile digiklaveri ja tööõpetuse tundides kasutatava ketassae soetamiseks 2800 eurot;
 • Valga Priimetsa Koolile serveri soetamiseks 3100 eurot;
 • Valga Keskraamatukogule laenutuskapi soetamiseks 7300 eurot;
 • Lüllemäe Põhikooli lasteaia kuuri lammutamiseks 6000 eurot;
 • Keskväljaku mänguväljaku hooldustöödeks 1000 eurot.

Moodustada töörühm Valga valla aasta ema tiitli määramiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: vallavanem;
 • aseesimees: asevallavanem kultuuri- ja hariduse valdkonnas;
 • liikmed:
  • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
  • meediaspetsialist;
  • kultuurispetsialist;
  • kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist;
  • Naiskodukaitse Valga ringkonna esindaja;
  • Valga Vallavolikogu esimees.