Võimalus kandideerida Valga Põhikooli direktoriks!

Valga Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Valga Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Valga Põhikool on pikaajaliste traditsioonidega kvaliteetset põhiharidust pakkuv põhikool, kus õpilasi õpetatakse ja suunatakse kujundama oma järgneva õpiteekonna olulisemaid otsuseid. Valga Põhikool ootab ambitsioonikat, otsekohest ja rõõmsameelset juhti, kes sõnastaks ja viiks koos koolipidaja ja kooliperega ellu kooli strateegilisi eesmärke. 

 

Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

Kooli direktori ülesandeks on olla õiglane ja sümpaatne juht kogu kooli kollektiivile, eeskujuks oma isiksuse ja käitumisega kooli õpilastele ja nende lapsevanematele.

 

 Ootused kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded; 
 • varasem võrreldava organisatsiooni juhtimiskogemus; 
 • töökogemus hariduse valdkonnas viimase viie aasta jooksul;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest, kogemused nende ellu viimisel organisatsiooni; 
 • hea pingetaluvus, võimekus pinge ja tagasilöökidega toime tulla, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus ja suhtlusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus; 
 • oskus meeskonna liikmeid märgata, motiveerida, kuulata ja vajadusel nõustada;
 • heade suhete ja koostöö loomine ja hoidmine erinevate koostööpartneritega.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • erinevate võõrkeelte oskus;
 • projektitaotluste koostamise oskus ja tahe.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 
 • elulookirjeldus; 
 • visioon ja selle rakendamise plaan (maksimaalselt 2 lk);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • väljavõte karistusregistrist;
 • muud dokumendid, mida peab kandideerija vajalikuks esitada. 

Pakume:

 • võimalust kujundada uuendusmeelset ja õppijat toetavat koolikeskkonda;
 • huvitavat ja mitmekesist tööd ning toetavat meeskonda;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • ametikorteri üürimise võimalust.

 

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. juuniks 2023 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.