Vee erikasutusload

Valga Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Pedeli I ja II paisjärve süvendamiseks

Valga Vallavalitsus esitas 16.11.2020 vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1005783 (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS dokument nr DM-112269-1) Pedeli esimese paisjärve ja Pedeli teise paisjärve süvendamiseks (puhastamiseks setetest ning liigsest taimestikust) hinnangulises mahus 12 700 m3. Kavandatav tegevus leiab aset Valga linnas Pedeli virgestusala 1 ja 2 maaüksustel (katastritunnused 85401:003:3021 ja 85401:001:0233).

Keskkonnaamet on kontrollinud keskkonnaloa taotluse vastavust nõuetele ning pidas esitatud materjale piisavaks keskkonnaloa taotluse menetlemiseks. Samuti algatas Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise. 

KMH algatamise otsus ja keskkonnaloa taotlus (nr T/KL-1005783) on elektrooniliselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-112269. KMH-ga seotud edasised dokumendid on leitavad Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistrist https://adr.envir.ee/

(avaldatud 24.11.2020)

Keskkonnamõjude hindamise avalik väljapanek

(avaldatud 03.05.2021)

 

AS Valga Vesi taotleb keskkonnaloa nr L.VV/327649 muutmist

AS Valga Vesi (registrikood:10210129, aadress: Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Metsa tn 30, 68206) esitas keskkonnaloa nr L.VV/327649 muutmise taotluse, milles taotletakse Paju veehaardel puurkaevu põhiselt lubatud põhjaveevõtukoguste määramist. Lisaks taotleb ettevõte uue väljalaskme lisamist loale, mille kaudu juhitakse Pedeli jõkke (VEE1012100) valingvihmade ajal Valga linna reoveepuhasti biotiikidesse juhitud sademevee ja reovee segu. AS Valga vesi omab Valga linnas Metsa tn 27 asuval kompostimisväljakul jäätmete käitlemise keskkonnaluba nr L.JÄ/329062 jäätmete taaskasutamiseks. Ettevõte taotleb vee erikasutuse ja jäätmete käitlemise keskkonnalubade ühendamist ühtseks keskkonnaloaks.

Keskkonnaloa taotlus (nr DM-110444-5) ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ( https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr 110444)

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid

(avaldatud 21.09.2020)

 

AS Valmap Grupp taotleb veeluba Koobasssaare külas Karula metskond kinnistul

AS VALMAP GRUPP (registrikood: 10251602, aadress: Rauaaia, Linna küla, Tõrva vald Valgamaa, 68619) esitas 04.12.2019 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Valgamaal Valga vallas Koobassaare külas Karula metskond kinnistul (registriosa nr 740640, katastritunnus 28902:004:0140) asuva Kantsi turbatootmisala kuivendusvee juhtimiseks suublasse kolme väljalasuga. Ettevõte omab maavara kaevandamise luba nr VALM-003 kehtivusega kuni 28.12.2049.

Vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse dokumendinumbri DM-107465.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid

(avaldatud 05.02.2020)

 

AS Valga Vesi taotleb veeloa nr L.VV/326950 muutmist

AS Valga Vesi (registrikood:10210129, aadress: Metsa tn 30, 68206 Valga) on esitanud Keskkonnaametile veeloa nr L.VV/326950 muutmise taotluse. Keskkonnaamet on 12.12.2019 algatanud veeloa muutmise taotluse menetluse.

Ettevõte taotleb Valgamaal Valga vallas Tsirguliina alevikus asuva Tsirguliina reoveepuhasti ehituse ajaks 2020. aastal heitvee väljalasule VA608 veeloas määratud nõuete muutmist.

Veeloa muutmise taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/705

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid

(avaldatud 27.12.2019)

 

Valga Vallavalitsus taotleb vee erikasutusluba Piiri oja paisutamiseks Sooru paisul

Valga Vallavalitsus esitas veeloa taotluse Sooru külas kinnistul aadressiga Piiri paisjärv (katastritunnus 82001:001:0246) Piiri oja paisutamiseks Sooru paisul. Keskkonnaamet pidas esitatud materjale piisavaks veeloa menetluse algatamiseks.

Piiri oja paisutamine Sooru paisul on toimunud pikema aja jooksul. Paisutamine on kavandatud samadel tingimustel varasema Tõlliste Vallavalitsuse tähtajalise veeloaga nr L.VV/319042. Seega ei põhjustata varasemaga võrreldes kavandatud tegevuse jätkumisel kaasnevat keskkonnahäiringut ja keskkonnariski.

Veeloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/513 ja Keskkonnaameti Lõuna regiooni Räpina kontoris (Kalevi 1 a , 64503 Räpina).

(avaldatud 08.10.2019)

 

Valga Vallavalitsus taotleb vee erikasutuse luba Laatre jõe paisutamiseks

Valga Vallavalitsus esitas Keskkonnaametile tähtajatu vee erikasutuse keskkonna loa taotluse Valgamaal Valga valla Laatre alevikus Laatre jõe paisutamiseks Kesk tänav L1 kinnistul Laatre Veskijärve paisul.

Laatre jõe paisutamine Veskijärve paisul on toimunud pikema aja jooksul. Paisutamine on kavandatud samadel tingimustel nagu on see aset leidnud siiani. Seega ei põhjustata varasemaga võrreldes kavandatud tegevuse jätkumisel kaasnevat keskkonnahäiringut ja keskkonnariski.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid

Veeloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/683 ja Keskkonnaameti Lõuna regiooni Räpina kontoris (Kalevi 1 a , 64503 Räpina)

 

(avaldatud 20.11.2019)