Jäätmelubade taotlemine

Marico Metall OÜ taotleb keskkonnaloa muutmist Võru tn 109c kinnistul

Marico Metall OÜ (registrikood 12245348) on esitanud Keskkonnaametile keskkonnaloa nr L.JÄ/332257 muutmise taotluse. Olemasolev keskkonnaluba on väljastatud Marico Metall OÜ-le, selleks et käidelda Valga jäätmejaama (aadress Valga maakond, Valga vald, Võru tn 109c, katastritunnus 85401:016:0002) toodud jäätmeid. Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses ohtlike jäätmete käitluslitsentsi kehtivuse lõppemisega ning sademevee suublasse juhtimise vee erikasutusõiguse lisamisega loale.

Keskkonnaamet on kontrollinud keskkonnaloa taotluse vastavust nõuetele ning pidas esitatud materjale piisavaks keskkonnaloa taotluse menetlemiseks. Digitaalselt on keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-111856 all.

Huvitatud  isikul  ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni esitada Keskkonnaametile taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Täpsema lisainfo saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti poole (e-post: info@keskkonnaamet.ee).

(avaldatud 01.12.2020)

 

Marico Metall OÜ taotleb keskkonnaloa nr. L.JÄ331775 muutmist

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marico Metall OÜ (registrikood 12245348) esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse. Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS) registreeritud 23.04.2020 nr M-109577-1.

Keskkonnaloa (jäätmeloa nr L.JÄ331775) muutmist taotletakse jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2. Käitluskoht asub aadressil Valga maakond, Valga vald, Lekto (katastriüksuse tunnus 28901:002:0181)

Keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee. Huvitatud  isikul  ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni esitada Keskkonnaametile taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Täpsema lisainfo saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti poole (e-post: info@keskkonnaamet.ee).

(avaldatud 25.05.2020)

 

Tolmetex OÜ taotleb keskkonnaluba jäätmete, sh ohtlike ja metallijäätmete, taaskasutamiseks

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse TOLMETEX OÜ (registrikood 11102659) esitatud keskkonnaloa taotluse. Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) registreeritud 22.04.2020 nr M-109561-1.

Keskkonnaluba taotletakse jäätmete, sh ohtlike ja metallijäätmete, taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dele 2, 3 ja 4. Käitluskoht asub aadressil Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Petseri 36/38 (katastriüksuse tunnus 85401:013:0260).

Keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee. Huvitatud  isikul  ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni esitada Keskkonnaametile taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Täpsema lisainfo saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti poole (e-post: info@keskkonnaamet.ee).

(avaldatud 13.05.2020)

 

Aktsiaselts EcoPro taotleb jäätmeluba  ohtlike ja tavajäätmete veoks Valga maakonnas

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts EcoPro (registrikood 14062186) esitatud jäätmeloa taotluse. Nõuetekohane taotlus on Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis registreeritud 02.10.2019 nr 8-5/19/15934.

Jäätmeluba taotletakse vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3, st ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning § 73 lg 2 p-le 6, st olmejäätmeveoks majandus-või kutsetegevusena Valga maakonnas.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/default.aspx

(avaldatud 21.10.2019)

 

Valga Vallavalitsus taotleb jäätmeluba

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Valga Vallavalitsuse (registrikood 77000507) esitatud  jäätmeloa  taotluse, mis on  Keskkonnaameti  dokumendihaldussüsteemis registreeritud 25.11.2019 nr 8-5/19/19272.

Jäätmeluba taotletakse suletud Valga prügila järelhoolduseks seoses jäätmeloa nr L.JÄ/325707lõppemisega.  Prügila  asub  Valga  maakonnas,  Valga vallas  aadressil  Võru  tn  109c (katastritunnus 85401:016:0002)

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/default.aspx

(avaldatud 27.11.2019)