Kaevandamislubade taotlemine

Tinu liivakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/317362 muutmise taotlemine

PM Kaubandusgrupp OÜ (registrikood 10210359, aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Männi tn 10, 68208)  taotleb Tinu liivakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/317362 muutmist.

Tinu liivakarjäär asub Valga maakonnas Valga vallas Tinu külas Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus, katastriüksusele Tinu liivakarjäär (katastritunnus: 82002:003:0303). Taotletaval alal asub Tinu liivamaardla (registrikaart 0856)

PM Kaubandusgurpp osaühing soovib pikendada maavara kaevandamise loa L.MK/317362 kehtivust 10 aasta võrra s.o kuni 21.05. 2030. Loa pikendamine on vajalik, et ettevõtte saaks kehtiva maavara kevandamise loa jooksul liivavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Taotletava mäeeraldise nimetus on Tinu liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 10,64 ha ja mäeeraldise teenindusmaa on 11,24 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 697 tuh m, ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogu 112 tuh m3. Täiteliiva kaevandatav varu 624 tuh m3 ning ehitusliiva kaevandatav varu 102 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 72,6 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 12-2/18/2848


Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

 

Kantsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa VALM 003 muutmise taotlus

Keskkonnaamet teavitas 26.11.2018 kirjaga nr 12-2/18/17227-10 Valga Vallavalitsust, et on võtnud menetlusse  AS VALMAP GRUPP (registrikood 10251602, aadress Valga maakond, Tõrva vald, Linna küla, Rauaaia, 68619)  Kantsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa VALM 003 muutmise taotluse. Ettevõte soovib loa kehtivusaega pikendada selleks, et turbavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Kantsi turbatootmisala asub Valga maakonnas Valga vallas Koobassaare külas Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Maa-amet, kinnistul Karula metskond (katastritunnus 28902:004:0140, sihtotstarve turbatööstusmaa 100%), Kantsi
turbamaardlas (registrikaardi nr 0234).

Taotlus ning muud asjakohased dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 12-2/18/17227.

 

Tornimäe uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotlemine

Füüsilisest isikust ettevõtja "KITSE-ADO TALU" (registrikood 10081324, aadress Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, 68303) on esitanud Keskkonnaametile geoloogilise uuringuloa taotluse Valga valda jäävas Tornimäe uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks.  Keskkonnaamet edastas Valga Vallavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks uuringuloa taotluse ja Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja korralduse ja loa eelnõu.

Tornimäe uuringuruum asub Valga maakonnas Valga vallas Tagula külas, taotlejale kuuluval eramaal Sisaski kinnistul (katastritunnus 82002:004:0882). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 11,53 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 kaeveõõnt ja kuni 25 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmised. maavaradeks on liiv ja kruus. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmised. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostis e määramine ning topograafiline mõõdistamine. Geoloogilise uuringu  Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub osaliselt Tornimäe (Tagula) liivamaardla (registrikaart nr 0553) ehitusliiva aktiivse reservvaru 1 plokiga.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

Täpsema lisainfo saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti maapõuespetsialisti Aare Marki poole (tel. 5064227 e-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee). Uuringuloa taotluse ning geoloogilise uuringuloa korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil: https://dhs-adr-kea.envir.ee/default.aspx (registreerimisnumber: 12-2/19/440)