11/13/23

Valga valla tuulepargi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valga Vallavolikogu 25.10.2023 otsusega nr 81 algatati Valga valla territooriumile kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise eesmärgiga leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10 200 ha (planeeringuala piir on lisatud otsuse juurde). Planeeringualasse on hõlmatud Valga valla Mustimetsa, Killinge, Kiviküla, Uniküla, Õruste, Tõlliste, Sooru, Paju ja Jaanikese külade osad.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise käigus valitakse tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks sobivaimad asukohad planeeringualal ning seejärel määratakse valitud asukohtades ehitusõigus ning koostatakse detailne lahendus. Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, sotsiaalsetest aspektidest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul. Planeerimisseadusesse (§ 95 1 lõige 1) on toodud sisse erisus, et kohaliku omavalitsuse üksus võib tuuleparki kavandava kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisel loobuda detailse lahenduse koostamisest ja kehtestada planeeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel, kui puuduvad välistavad tegurid tuulepargi edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega ning asukoha eelvaliku otsuses on toodud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused. Millise menetlusskeemi kasuks otsustatakse Valga valla eriplaneeringu koostamisel selgub edasise menetluse käigus. Esmalt asub Valga Vallavalitsus kui planeeringu koostamise korraldaja hankemenetluse korras hankima planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostajat. Välja valitud planeerijaga alustatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamist. Valminud dokumendid pannakse avalikule väljapanekule. Eeldatavalt jõutakse avalikustamiseni 2024. a maiks.

 

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses, olla menetlusse kaasatud ja avaldada koostatava planeeringu kohta arvamust. Oma soovi olla kaasatud planeeringu menetlusse või arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Lenna Hingla (planeeringute juhtivspetsialist, e-post lenna.hingla@valga.ee, telefon 5860 1234)

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU TRATEEGILISE HINDAMISE MATERJALID

KOV EP ja KSH algatamise otsus