Jäätmemajandus

Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada oma vallas või linnas muuhulgas ka jäätmehooldust. Igasuguse tarbimisega kaasneb rohkemal või vähemal määral prügi teke. Sageli viskame tarbetud jäägid lihtsalt prügikonteinerisse, mis tundub lihtsaim viis jäätmetega ümber käia. Tänapäeval üldkehtiva jäätmehierarhia kohaselt oleks aga kõige parem variant jäätmete teket üldse vältida. Kui see ei õnnestu, siis proovida jäätmete mahtu vähendada ning suunata võimalikult palju materjale korduvkasutusse. Vähem eelistatud variant on jäätmete taaskasutamine (põletamine, tagasitäide jms) ning kõige kahjulikum lahendus prügi lihtsalt prügimäele ladustamine.

Valga valla jäätmemajandust reguleerib jäätmehoolduseeskiri. Toimub korraldatud jäätmevedu kodumajapidamistest ning jäätmete sorteerimise lihtsustamiseks on avalikku ruumi paigutatud kogumiskonteinerid. Toimub ka ohtlike jäätmete vastuvõtt. Jäätmeid kogutakse Valga jäätmejaamas.

 

Valgamaa omavalitsuste ringmajanduse audit

Ringmajanduse eesmärk on majanduskasvu lahti sidumine esmase toorme kasutusest luues võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteem. 

Riigi strateegilise planeerimise tasandil on võetud eesmärgiks 2021. a lõpuks ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava väljatöötamine, mis looks Eestile süsteemse lähenemise ning tagaks, et aastaks 2035 on Eestis juurdunud ringmajanduse mudelil baseeruv mõttelaad ja ettevõtlus. 

Valgamaa kohalike omavalitsuste ringmajanduse võimekuse ja eesmärkide auditi teostas Civitta Eesti AS. 

Valgamaa ringmajanduse auditi lõpparuanneSeptember 2021.