Jäätmete sorteerimine ja jäätmetekke vähendamine Valga vallas

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik. Alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest.

Valga vald on võtnud vastu jäätmehoolduseeskirja, mille eesmärgiks on säilitada Valga linnas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

Valga Vallavalitsus on koostanud Valga valla elanikele jäätmete liigiti kogumise juhendi, mille eesmärk on anda inimestele teavet, kuidas peaks majapidamises tekkivaid jäätmeid sorteerima ning missugused jäätmed, mis konteinerisse sobivad. Juhend on keskendunud eelkõige segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paber/papi ning segapakendi sorteerimisele.   

Lähtuvalt Valga valla jäätmehoolduseeskirjast peab kortermajadel, kus on rohkem kui 5 korterit olema lisaks segaolmejäätmete konteinerile ka paber/papi konteiner ning kortermajadel, kus on 16 ja rohkem korterit olema lisaks segaolmejäätmete ning paber/papi konteinerile olema ka biolagunevate jäätmete konteiner. Alates 01.01.2020 peab biolagunevate köögi- ja söögijäätmete jaoks kogumismahuti olema elamumaa sihtotstarbega kinnistul, millel on vähemalt 10 korterit. Soovituslik on kortermajade juurde paigaldada ka segapakendi konteiner, mille tühjendamine on tasuta. Siinkohal tuletame meelde, et Valga linnas, Laatre alevikus, Tsirguliina alevikus ning Õru alevikus  pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ka eramaja omanikele pakendikoti teenust, mille käigus saavad teenusega liitunud samuti tasuta üle anda oma eelnevalt sorteeritud pakendid.

Pakendite sorteerimisjuhendid

Tutvu juhendiga SIIN

Välja töötatud jäätmete liigiti kogumise juhend annab ülevaate sellest, mis sobib eelpool nimetatud konteineritesse ja mis mitte. Ühtlasi kordab üle Valga valla jäätmejaama lahtioleku ajad ning jäätmeliigid, mida saab sinna tasuta üle anda.

Juhend on välja töötatud kahes eksemplaris, millest üks on keskendunud ainult jäätmete liigiti kogumisele tuues välja vaid mis sobib ja mis ei sobi konteinerisse ning teine eksemplar pakub informatsiooni konteinerite tühjendussageduse ning  konteineri vajalikkuse kohta kinnistul. Juhendiga on võimalik tutvuda siin!

Lisaks on koostatud juhend ka vene keeles (руководство по раздельному сбору отходов для жителей валгаского уезда), millega on võimalik tutvuda siin!

Samuti on Keskkonnaministeerium koostanud jäätmete sorteerimist puudutava infolehe, kus on põhjalikumalt lahti kirjutatud kuidas jäätmeid sorteerida. Juhend on kättesaadav siit

Jäätmetekke vähendamine ja vältimine

Pikemas perspektiivis on eesmärk liikuda üha enam jäätmetekke vähendamise ja vältimise suunas. Suurenema peab ringlusse võetavate materjalide hulk.

Parema jäätmemajanduse suunas liikumiseks tuleb igaühel esmajärjekorras jäätmeteket vältida, kui see osutub võimatuks, siis tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks – võtta ringlusse või muul viisil taaskasutada. Selliselt tegutsedes vähendatakse märkimisväärselt prügilatesse ladestatavaid jäätmeid.

Näiteid, kuidas vähendada ja vältida jäätmete teket:

  • Joo kraani vett.
  • Väldi ülepakendatud toodete tarbimist, eelista tooteid, mis on pakendatud paberisse või pappi, väldi plast- või plekk-pakendites tooteid, mida ei ole võimalik ringlusesse võtta.
  • Võta poodi minnes kaasa oma riide- või kilekott.
  • Prindi vähem, kasuta kahepoolset printimist.

Näiteid, kuidas asju korduskasutada:

  • Anna vanad riided ja mänguasjad taaskasutusse.
  • Võta poodi minnes kaasa oma kott.
  • Eelista pakendeid, mis on tagastatavad või taastäidetavad.
  • Osta kasutatud tooteis või vaheta asju sõprade-tuttavatega.
  • Anna vanadele asjadele ja materjalidele uus elu.
  • Paranda asju ja remondi kadumasinaid.