Korraldatud jäätmevedu Valga vallas

Ragn-Sells

Klienditeeninduse kontaktid:

Telefon: 606 0439

E-post: tartu@ragnsells.com
 

Alates 1. veebruarist 2018 hakkab Valga valla territooriumil teostama korraldatud jäätmevedu AS Ragn-Sells. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, paberi - ja kartongijäätmed

Täpsem info korraldatud jäätmeveo tingimuste kohta on leitav AS Ragn-Sellsi koduleheküljelt või siit

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

 

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlus

Korraldatud jäätmeveoga liitumine Valga valla haldusterritooriumil on kohustuslik. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on kohustatud andma korraldatud olmejäätmete veo korral olmejäätmed üle Valga valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tingimustel

Jäätmevaldajal on õigus esitada omavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastatuks lugemiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saab täita iseteeninduskeskkonnas SPOKU või taotluse vormi võib ka alla laadida siit  Korraldatud jäätmeveo vabastuse võib edastada Valga Vallavalitsusele digiallkirjastatud kujul e-posti aadressil valga@valga.ee või tuues Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8 Valga linn.

Jäätmeveo vabastuse taotlus

Ühismahuti kasutamine

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, on kohustatud sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise kokkuleppe ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut. Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldaja, kes kasutab lepingu alusel teise jäätmevaldajaga ühismahutit, on kohustatud sellest teavitama omavalitsust. Ühise kogumismahuti kasutajate vahelise lepingu vormi  näite, mida Valga Vallavalitsusele esitada, saab siit