08/02/24

Valga valla tuulepargi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valga Vallavolikogu 25.10.2023 otsusega nr 81 algatati Valga valla territooriumile kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise koostamine eesmärgiga leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 400 ha (planeeringuala vähendamine Valga Vallavolikogu 31.01.2024 otsusega nr 96). Planeeringualasse on hõlmatud Valga valla Mustumetsa, Killinge, Kiviküla, Uniküla, Õruste, Tõlliste ja Sooru külade osad.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise käigus valitakse tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks sobivaimad asukohad planeeringualal ning seejärel määratakse valitud asukohtades ehitusõigus ning koostatakse detailne lahendus. Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, sotsiaalsetest aspektidest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul. Planeerimisseadusesse (§ 95 1 lõige 1) on toodud sisse erisus, et kohaliku omavalitsuse üksus võib tuuleparki kavandava kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisel loobuda detailse lahenduse koostamisest ja kehtestada planeeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel, kui puuduvad välistavad tegurid tuulepargi edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega ning asukoha eelvaliku otsuses on toodud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused. Millise menetlusskeemi kasuks otsustatakse Valga valla eriplaneeringu koostamisel selgub edasise menetluse käigus.

Järgmise sammuna toimub planeeringu koostaja ja mõjude hindaja hankimine. Seejärel asutakse koostama eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi. Valminud dokumendid pannakse avalikule väljapanekule eeldatavalt mais 2024.

 

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses, olla menetlusse kaasatud ja avaldada koostatava planeeringu kohta arvamust. Oma soovi olla kaasatud planeeringu menetlusse või arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Lenna Hingla (planeeringute juhtivspetsialist, e-post lenna.hingla@valga.ee, telefon 5860 1234)

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU TRATEEGILISE HINDAMISE MATERJALID

KOV EP ja KSH algatamise otsus

Planeeringuala vähendamine