Sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tegevustoetus

Valga vald maksab sotsiaalteenuseid osutavatele või sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavatele mittetulundusühingutele tegevustoetust. Sobiv tegevus või esindamisõigus peab olema mittetulundusühingu põhikirjaline tegevus.

Tegevustoetus on ette nähtud:

  1. mittetulundusühingu kasutada olevate hoonete majandamiskulude ja personalikulude selle osa katmiseks, mida ei rahastata teistest allikatest;
  2. ürituste ja kampaaniate korraldamiseks;
  3. muude sotsiaalkomisjoni poolt aktsepteeritud kulude katmiseks.

Tegevustoetuse taotlused tuleb esitada koos eelarve ja toetuse vajalikkuse põhjendatusega vallavalitsusele 1. detsembriks. Toetus  antakse järgmiseks  eelarveaastaks. Vastava otsuse langetab  vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest.

Toetuse taotlemise täpsemaid tingimusi vaata Valga Vallavolikogu 25. oktoobri 2019 määrusest nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse taotlusvorm

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse aruandevorm

Mittetulundusühingute tegevustoetustega tegeleb Valga vallas

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist

Sirje Puusepp

5883 5451

sirje.puusepp@valga.ee

Kungla tn 12, Valga

kabinet 223