Kultuurivaldkonna toetused

Kultuurivaldkonnas tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud saavad taotleda toetust projektide elluviimiseks ja tegevustoetust.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, mille asukoht on äriregistri andmetel Valga vald ning kellel on õigeaegselt esitatud majandusaasta aruanded ning varasemate toetuste kasutamise aruanded.

Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord

Mittetulundusühingute tegevustoetus

Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühingutele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks, kui ühendus on äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt kuus kuud.

Tegevustoetus arvutamise alused ja määrad kehtestab vallavalitsus lähtudes valla eelarvest ja kultuurialaste toetuste määramise komisjoni ettepanekust. Jooksva aasta taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar. Eelmise aasta toetuste aruande esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

Tegevustoetuse taotlusvorm

Tegevustoetuse aruandevorm

Projektitoetus

Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks. Taotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev. Projektitoetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 kuu peale projekti lõppemist.

Projektitoetuse taotluse omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogusummast, mis võib olla ka mitterahaline.

Kultuuritöö projektide korraldamisel toetatakse järgmisi tegevusi:
1) valla seisukohalt oluliste, jätkusuutlike ja traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist ja läbiviimist;
2) vallas toimuvate näituste, kontsertide, festivalide, õpitubade jms korraldamist;
3) valla tuntud ja tunnustatud loovisikute püüdlusi enesetäiendusele;
4) valla kultuurikollektiivide osalemist rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;
5) kultuurikollektiivide pidulike aastapäevaürituste korraldamist. Toitlustamise osas rahastatakse ainult sünnipäevatordi ostmist;
6) mittetulundusühingute vahelist kultuurikoostööd;
7) rahvariiete ja esinemisriiete ostmist ning valmistamist kollektiividele, kui taotluse eelarves on kirjas hinda sisaldav kalkulatsioon;
8) transpordikulude katmist, mille hulka võib arvestada ka enne taotluse esitamise tähtpäeva ostetud piletid (piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus). Transpordikulude taotlemisel tuleb eelarves isiklike sõiduautode kasutamisel ära näidata marsruut ja bensiinikulu.
9) mitteperioodiliste trükiste koostamist, kui taotluses on välja toodud trükise kirjeldus ja žanrimääratlus, tiraaž ja eelarve ning info trükise kasutamise, levitamise ja/või säilitamise kohta.

 Kultuuritöö korraldamisel ei toetata alljärgnevaid projekte:
1) heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist, toodete valmistamist);
2) kasumit teenivaid projekte;
3) ehitus- ja renoveerimistöid ning ruumide sisustamist;
4) vara, inventari ja tehnika soetamist;
5) trükiste koostamist, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi ja mis on suunatud väikesele huvigrupile;
6) toitlustamiskulusid, välja arvatud erandjuhud;
7) ekskursioone;
8) laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist;
9) sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projekte.

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

Oma- ja kaasfinantseeringu toetamine

Mittetulundusühendusel on võimalik aastaringselt esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus  projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks, välja arvatud vallavalitsuse poolt toetatud projektide puhul. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus arvestades valla eelarvelisi võimalusi.

Taotluste hindamine

Laekunud taotlusi hindab kultuurialaste toetuste määramise komisjon: https://www.valga.ee/vallavalitsusekomisjonid 

Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse taotluste hindamismetoodika