Valga valla pakutavad toetusvõimalused

Valga Vallavolikogu kinnitas 27. aprilli 2022 istungil määruse "Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord".

Määrusega kehtestati  Valga valla eelarvest Valga vallas kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele kultuuritöö ja kogukonnategevuste korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Määruse eesmärk on tagada Valga vallas kultuuritöö ja kogukondade arendamise järjepidevus ning toetada kultuuritööga ja kogukondade arendamisega tegelevaid mittetulundusühendusi.

Toetus jaguneb projektitoetuseks ja tegevustoetuseks.

Määrus sätestab ka omafinantseeringu toetuse taotlemise ja eraldamise.

Õigeaegselt laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise määratud tähtajast Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse taotlusi vaatab läbi ja projektitoetusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud kogukonnakomisjon. Kultuurivaldkonnaga tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse taotlusi vaatab läbi ja projektitoetusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud kultuurialaste toetuste määramise komisjon.

Hindamismetoodika

Valdkonnaga tegelevad ametnikud:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 109

Kultuurispetsialist Kaisa Kerge

5194 2592

kaisa.kerge@valga.ee Kabinet 109