Jäätmelubade taotlemine

Marico Holding OÜ taotleb jäätmeluba

Marico Holding OÜ (reg. kood 12950913) on esitanud Keskkonnametile jäätmeloa taotluse Valga vallas Lekto kinnistul (katastritunnus 28901:002:0181) tavajäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

Jäätmeloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda  Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Registreerimisviit on 8-5/18/10807

 

Marico Metall OÜ taotleb jäätmeluba

Marico Metall OÜ (registrikood 12245348) esitas 05.07.2018 Keskkonnaametile jäätmeloa taotluse Valgas aadressil Võru tn 5/5a (katastriüksuse tunnused 85401:009:2431 ja 85401:008:1400) tava-, olme ja ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks, jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

Jäätmeloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda  Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Registreerimisviit on 8-5/18/11396.

Kuni jäätmeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.