Kasutusluba ja kasutusteatis

Ehitise kasutusloa taotlemine

Kasutusloa taotlemine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste  kasutusele võtmise ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv.

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Valga Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Erandjuhul, kui kasutusloa taotlust ja selle juurde kuuluvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Juhul, kui vajalik dokumentatsioon esitatakse osakonnale paberkandjal, siis peavad need olema arhiivi köites. Dokumentatsioon tuleb kinnitada nii, et säiliks dokumentide terviklikkus. Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.

Pädev asutus annab kasutusloa või keeldub selle andmisest 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Kasutusloa taotlemisel tuleb esitada vähemalt järgmised dokumendid (lõplik dokumentide loetelu oleneb konkreetse ehitise ehitusprojektist):

  1. Kasutusloa taotlus ning selle lisana vastavalt hoone eripärale kas eluruumide andmed või mitteeluruumide andmed
  2. Tegelikule olukorrale vastav projekt (Juhul, kui projekti ei ole, ehitise ehitustehniline audit);
  3. Ehitustöödepäevikud;
  4. Kaetud tööde aktid;
  5. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja);
  6. Muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid.
  7. Uusehitiste ja laiendatud ehitiste puhul tuleb esitada ehitusjärgne vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt koostatud ehitusjärgne topogeodeetiline mõõdistus.
  8. Tasuda tuleb riigilõiv.

Riigilõivud hoone kasutusloa taotluse läbivaatamisel

 (1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

 (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõivud rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamisel

 (1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

 (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Valla Vallavalitsuse arveldusarved:
SEB pank – EE491010202000577004
Swedbank – EE092200221019163791

NB! Makse selgitusse märkida: kasutusluba/aadress/ehitise nimetus

Ehitise kasutusteatis

Kasutusteatis koos seadusest tulenevate asjakohaste dokumentidega tuleb esitada kui ehitis on valmis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste kasutusele võtmise ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusteatise esitamine ja läbivaatamine on riigilõivuvaba.

Kasutusteatis ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Valga Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Erandjuhul, kui kasutusteatist ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Juhul, kui vajalik dokumentatsioon esitatakse osakonnale paberkandjal, siis peavad need olema arhiivi köites. Dokumentatsioon tuleb kinnitada nii, et säiliks dokumentide terviklikkus. Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.

 

Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kontrollida täiendavalt kasutusteatises esitatud andmeid, siis võib alustada kasutamist ning teatisekohustuslikud ehitised kantakse ehitisregistrisse.

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ehitusjärelevalve spetsialist

Iivika Voode

7669962
515 6491

iivika.voode@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 207