Hoolekandeteenused

Koduteenus

Koduteenusega abistatakse eakat või puudega isikut, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodus iseseisvalt toime tulla.  

Koduteenused sisaldavad järgmisi liiki abi:

1) toidu ja muu  eluks esmavajaliku kojutoomine;

2) abistamine väljaspool kodu vajalike toimingute tegemisel ja kohustuste täitmisel (abistamine kütte muretsemisel,  pesu pesemise korraldamine, ravimite ja abivahenditega varustamine jms)

3) üldiste avalike teenuste, sotsiaalteenuste ja muu abi saamise korraldamine (abistamine arstiabi saamisel, ID kaardi vahetamisel jms);

4) abistamine kodustes  majapidamistöödes (kütmine, vee toomine, koristamine);

5) abistamine isikliku hügieeni toimingutel

6) muud kokkulepitud tööd, mis kindlustavad  koduteenuse saaja iseseisvat toimetulekut.

Koduteenuse osutamise, selle sisu ning mahu otsustab abivajaduse hindamise järel sotsiaaltöö teenistuse ametnik. Koduteenuse omaosalustasu on 24 eurot kuus. Teenuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis põhjendatud taotlus. Taotlust on võimalik esitada Valga  Vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustes.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusega abistatakse ja hooldatakse hooldekodus täisealist isikut, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla. Hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused määratletakse hooldekodus tehtava hooldusplaaniga. Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse üldjuhul valla hallatavates hooldekodudes ja teenuseosutajate juures, kellega on sõlmitud üldhooldusteenuse osutamise raamleping.

Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel on teenuse saaja omaosalustasu üldjuhul 90% tema igakuisest regulaarsest sissetulekust. Omaosalustasu maksmise järel teenuse kogumaksumusest puudujääva osa tasumise kohustus on teenusesaaja seadusjärgsetel ülapidamiskohustustega isikutel (abikaasa, lapsed, täisealised lapselapsed) või isikutel, kellel on lepingutest tulenev kohustus teenusesaajat ülal pidada. Juhul kui ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suuteline ülalpidamiskohustust täitma, tasub puudujääva summa vallavalitsus.

Kui selgub, et ülalpidamiskohustusega lähedastelt on piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada, siis on vallavalitsusel õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega lähedastelt tagasi nõuda käsundita asjaajamise sätete kohaselt. Kohalik omavalitsus peab vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele arvestama, et ülalpidamise andmine ei tohi kahjustada ülalpidaja tavapärast toimetulekut ja ei nõua konkreetsel juhumil  kogumaksumusest puudujääva osa täielikku, vaid osalist tasumist. Lõpliku otsuse tegemisel langetab vallavalitsus kaalutlusotsuse.

Vallavalitsus abistab hooldekodu koha otsijaid infoga üldhooldusteenuse osutajate  ja teenusele saamise tingimuste kohta. Juhul kui leitakse sobiv teenusepakkuja ja isiku sissetulek võimaldab ise täismahus hooldekodu kohatasu eest tasumist, puudub vajadus vallavalitsuse poole pöördumiseks. 

Teenuse taotlemiseks on vajalik esitada avaldus. Taotlus on võimalik esitada Valga  Vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste teeninduskeskustes. 

Hea teada:

Abivajava pereliikme ülalpidamiskohustuse juhend.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste juhtivspetsialist

Ingrid Püvi

5349 6644

 

ingrid.pyvi@valga.ee

 

Kabinet 216