Valga valla mürakaardi koostamine

Valga linn, Karula vald, Taheva vald, Tõlliste vald ja Õru vald moodustasid haldusreformi raames uue omavalitsusüksuse Valga vald. Valga vallas ei ole siiani koostatud välisõhu mürakaarti. Valga vald on alustanud Valga valla üldplaneeringu koostamist, ning mürakaardi koostamine on üks olulisemaid alusuuringuid, mis annab hea ülevaate sellest, milline on müraolukord Valga valla erinevates piirkondades.

Mürakaardi ning müra vähendamise tegevuskava koostamine võimaldab saada ülevaate Valga valla probleemseimatest piirkondadest välisõhu müra osas ning töötada vajaduse korral välja tegevuskava olukorra parandamiseks.

Projekti eesmärk

Töö eesmärgiks on uurida Valga valla sh Valga linna haldusterritooriumil üldist mürataset.

Projekti tegevused

Projekti käigus koostatakse Valga valla mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava. Koostöös konsultantide ning ekspertidega teostatakse vajalikud müramõõtmised ja -modelleerimised, ja analüüsitakse erinevatest allikatest lähtuva müra koosmõju. Võttes aluseks mõõtmisandmed, modelleerimisandmed ja olemasolevad mõõtmisandmed, analüüsitakse olukorda ja koostatakse Valga valla välisõhu mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava.

Valga valla elanikele tutvustatakse valminud tööd ning antakse võimalus esitada oma ettepanekud müra vähendamise tegevuskavasse. Valga Vallavolikogule esitatakse eelnõu Valga valla müra vähendamise tegevuskava vastuvõtmiseks ning kinnitamiseks

Projekti tulemuste kasutamine

Projekti tulemusi kasutavad Valga vallavalitsuse töötajad Valga valla arengu ning ehitustegevuse planeerimisel. Koostatav mürakaart on üks olulisemaid alusuuringuid uue Valga valla üldplaneeringu koostamisel. Samuti on projekti tulemusi võimalik kasutada Valga valla elanikel ning ettevõtjatel oma tegevuste planeerimisel.

Projekti eelarve

Projekti kogumaksumus 25 440 eurot, millest 19 008 eurot on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ning 6432 eurot on omafinantseering

Projekti elluviimise periood

November 2020- november 2021

Valga valla mürakaart ja müra vähendamiste tegevuskava  Uuring koostati Valga Vallavalitsuse ning  konsultatsiooniettevõtete Kajaja Acoustics OÜ ning Hendrikson & Ko OÜ poolt. Toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisa 1. Mõõtmiste protokollid

Lisa 2. Liiklus ja tööstusmüra kaardid

Lisa 3. Avaliku arutelu protokoll

 

Valdakonnaga tegelev ametnik: Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann