02.07.24

Valga valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmi avalik väljapanek

Valga Vallavalitsus korraldas ajavahemikul 30.04 kuni 29.05.2024 avaliku väljapaneku Valga valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku kestel esitasid arvamusi ametkonnad, asutused ja eraisikud, kokku 11 juhul.

27.06 kell 14 Valga sõjamuuseumi seminarisaalis (Pikk tn 16, Valga linn) ja kell 18 Tsirguliina rahvamajas (Tehase tn 4, Tsirguliina alevik) korraldatakse avalik arutelu, kus Valga Vallavalitsus tutvustab esitatud arvamusi ja oma põhjendatud seisukohti arvamuste kohta. Valga Vallavalitsus võttis esitatud arvamuste kohta seisukoha 13.06.2024 istungil korraldusega nr 157.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm on lähtedokument eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamiseks. Dokumendi lähteseisukohtade peatükis on lahti kirjutatud planeeringu koostamise vajadus, eesmärk ja ülesanded, mida planeeringuga kavandatakse lahendada. Esitletakse planeeringu eeldatavat ajakava ja planeeringu koostamisse kaasatavaid isikuid. Samuti antakse ülevaade uuringutest, mis on vajalikud planeeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks.

Käesoleva dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi osas määratakse hindamise ulatus, kirjeldatakse eeldatavalt mõjutatavat keskkonda, selgitatakse planeeringu elluviimisega seotud eeldatavalt kaasnevat olulist keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju võimalikkust ja võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku alale. Samuti on dokumendis ära toodud kirjeldus keskkonnamõju strateegilisel hindamisel kasutatavast hindamismetoodikast.

Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmile tuginedes asutakse koostama eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõud. Mõjude hindamine toimub keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes.

Valga valla tuuleparkide eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Valga Vallavolikogu 25.10.2023 otsusega nr 81. Planeeringu koostamise eesmärk on leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad planeeringualal ning seejärel määrata valitud asukohtades ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded. Planeering koostatakse täpsusastmes, mis võimaldab peale selle kehtestamist jätkata tuuleparkide edasist kavandamist projekteerimistingimustega.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 400 ha (planeeringuala vähendamine Valga Vallavolikogu 31.01.2024 otsusega nr 96). Planeeringualasse on hõlmatud Valga valla Mustumetsa, Killinge, Kiviküla, Uniküla, Õruste, Tõlliste ja Sooru külade osad.

Avaliku väljapaneku jooksul (kuni 29.05.2024) on igal isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta arvamust. Arvamus tuleb esitada kirjalikult Valga Vallavalitsusele (Puiestee tn 8, Valga linn, 68203 Valga vald või e-post valga@valga.ee).

Valga valla tuulepargi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise

  • Algataja ja kehtestaja on Valga Vallavolikogu,
  • Koostamise korraldaja Valga Vallavalitsus,
  • Planeeringu koostaja AB Artes Terrae OÜ,
  • Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja LEMMA OÜ,
  • Planeeringu koostamisest huvitatud isik Sunly Wind OÜ.

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses, olla menetlusse kaasatud ja avaldada koostatava planeeringu kohta arvamust. Oma soovi olla kaasatud planeeringu menetlusse või arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Lenna Hingla (planeeringute juhtivspetsialist, e-post lenna.hingla@valga.ee, telefon 5860 1234)

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU TRATEEGILISE HINDAMISE MATERJALID

KOV EP ja KSH algatamise otsus

Planeeringuala vähendamine

 

Arvamused ja seisukohad EP LSK ja KSH PR kohta

Valga valla tuulepargi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise menetlus on rahastatud Euroopa Liidu Next Generation EU vahenditest, meede "Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel", projekt „Valga valla tuuleparkide kavandamiseks vajaliku eriplaneeringu menetluse võimestamine".