Valga valla pakutavad toetusvõimalused

Valga Vallavolikogu kinnitas 30. aprilli 2021 istungil määruse "Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord".

Määrusega kehtestati  Valga valla eelarvest Valga vallas kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele kultuuritöö ja kogukonnategevuste korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Määruse eesmärk on tagada Valga vallas kultuuritöö ja kogukondade arendamise järjepidevus ning toetada kultuuritööga ja kogukondade arendamisega tegelevaid mittetulundusühendusi.

Toetus jaguneb projektitoetuseks ja tegevustoetuseks.

Määrus sätestab ka omafinantseeringu toetuse taotlemise ja eraldamise.

Õigeaegselt laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise määratud tähtajast Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi vaatab läbi ja projektitoetusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud kogukonnakomisjon. 

Hindamismetoodika

Valdkonnaga tegelevad ametnikud:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 309

Kultuurispetsialist Merce Mäe

766 9914

5345 3457

merce.mae@valga.ee Kabinet 215