12.09.23

Valga valla eriplaneeringu algatamise kavandamine

31.08.2023 esitas Sunly Wind OÜ taotluse sooviga algatada Valga vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOV EP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), eesmärgiga leida Valga vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad.

Taotluses märgitud planeeringuala suurus on hinnanguliselt 7400 ha, mis paikneb Valga valla loode osas Mustimetsa, Killinge, Kiviküla, Õruste, Tõlliste, Uniküla ja Sooru küla territooriumil.

 

KOV EP on planeerimisseaduse 7. peatüki sätete alusel menetletav planeering, mis ühendab endas üldplaneeringu ja detailplaneeringu menetlusi. KOV EP ülesandeks on olulise ruumilise mõjuga ehitiste planeerimine, kui sellise ehitise asukoht ei ole üldplaneeringuga määratud. Tuulepark, mis koosneb mitmest vähemalt 30 m kõrgustest elektrituulikust on olulise ruumilise mõjuga ehitis.

KOV EP ja KSH algatab kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega. Planeeringu koostamise ja KSH käigus toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik. Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad ja antakse detailne lahendus. Planeeringu lahendust koostades arvestatakse läbi viidud uuringute tulemuste ja koostatud KSHga.

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses, olla menetlusse kaasatud ja avaldada koostatava planeeringu kohta arvamust. Oma soovi olla kaasatud planeeringu menetlusse või arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Lenna Hingla (planeeringute juhtivspetsialist, e-post lenna.hingla@valga.ee, telefon 5860 1234)