Avalikkuse teavitamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest tuulepargi rajamiseks

Avalikkuse teavitamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest tuulepargi rajamiseks

Valga Vallavalitsus teavitab avalikkust, et on saanud Sunly Wind OÜ 31.08.2023 taotluse sooviga algatada Valga vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, eesmärgiga leida Valga vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Asukohtade valikul võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Planeeringuala hinnanguline suurus on 7400 ha, mis paikneb Valga valla loode osas Mustimetsa, Killinge, Kiviküla, Õruste, Tõlliste, Uniküla ja Sooru küla territooriumil. Täpsem info Valga valla kodulehel.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatab kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega. Menetlus viiakse läbi planeerimisseaduse 7. peatüki sätete alusel. Planeeringu koostamise ja mõjude strateegilise hindamise käigus toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik. Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad ja antakse detailne lahendus. Planeeringu lahendust koostades arvestatakse läbi viidud uuringute tulemuste ja koostatud mõjude strateegilise hindamisega.

 

Käesolevaga annab Valga Vallavalitsus teistele sarnase huviga  isikutele võimaluse samasisulise taotluse esitamiseks tähtajaga 10.10.2023.

 

Täiendav info lingil