Välireklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Valga vallas rakendus 12. aprillist 2022 uus reklaami paigaldamise kord.

Valga Vallavolikogus vastuvõetud määrus „Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks" reguleerib välireklaami paigaldamist ja kehtestab reklaami  mahavõtmise ja maksustamise tingimused Valga valla haldusterritooriumil.

Reklaamikandja ja reklaami kujundus peab sobima vallaruumi ilmega

Reklaamikandja või reklaami paigutamist planeerides tuleb arvestada konkreetse tänava, väljaku või hooneansambli eripäradega. Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega. Kõnniteedele ei paigaldata reklaami, kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 meetrit. Teele ja tänavale kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle.

Reklaami paigaldamiseks tuleb esitada taotlus

Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistusele vormikohase taotluse, millele lisatakse reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;  reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega; territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega; Valga Vallavalitsuse liiklus- ja teedespetsialisti kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta teele või teekaitsevööndisse;  tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse; Muinsuskaitseameti luba muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks; Maanteeameti luba liiklusvälise teabevahendi (reklaami) paigaldamiseks riigitee kaitsevööndisse.

Ehitus- ja planeerimisteenistus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimisest. Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 aastat.

Kuulutused paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele. Kuulutuste paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutused kõrvaldama.

Paigaldatud reklaami maksustamine

Igasugune Valga valla haldusterritooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;  erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ning reklaam; sotsiaalreklaam; tööjõu värbamise reklaam 1  kalendrikuu jooksul; teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam; ehitisele, kus ettevõtja tegutseb ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk; ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam; liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine" kohaselt paigaldatud teave; ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseadustikus sätestatud informatsiooniga; reklaam, mis on paigaldatud piiratud või tähistatud territooriumile seal toimuva ürituse ajaks; reklaam, mille pinna suurus ei ületa formaati A1 või 0,5 m2.

Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest, mis asub riigimaanteede ääres väljaspool linna piire on 3 eurot kuus või 0,10 eurot ööpäev. Eelnimetatud riigiteedeks on põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga,  põhimaantee nr 6 Valga-Uulu, tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste-Valga.  Maksumäär reklaamipinna Valga linna piires on 1 m2 5 eurot kuus või 0,17 eurot ööpäev.  Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 25 eurot kuus.

Maksumaksja on kohustatud esitama Ehitus- ja planeerimisteenistusele nõuetekohase maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

Kontrolli reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab ehitus- ja planeerimisteenistus.

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Reklaami paigaldusloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon

Reklaamikandjate paigaldamiseks vallavara kasutusse andmise tasu