13/11/23

 

 

 

26.10.2023 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine tuuleparkide rajamiseks

Valga Vallavolikogu algatas 25.10.2023 otsusega nr 81 Valga valla loodepoolsele osale kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiga leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10 200 ha. Planeeringualasse on hõlmatud Valga valla Mustimetsa, Killinge, Kiviküla, Uniküla, Õruste, Tõlliste, Sooru, Paju ja Jaanikese külade osad.

„Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 näeb ette rohepöörde osana tuuleparkide arendamise ning selle, et aastal 2030 on taastuvenergia osakaal 40 protsenti. Varasemad arendustegevused tuuleenergeetika arendamiseks on peamiselt aset leidnud Lääne-Eestis ja merealadel," selgitas vallavanem Monika Rogenbaum, kes lisas, et maismaatuuleparkide arendamise soodustamiseks on Vabariigi Valitsus võtnud vastu otsuseid leevendada riigikaitselisi kõrguspiiranguid rohkemates omavalitsustes ja seda sealhulgas osaliselt ka Valga valla territooriumil.

Tuulepark kui elektrijaam on olulise ruumilise mõjuga ehitis, mis koosneb mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise käigus valitakse tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks sobivaimad asukohad planeeringualal ning seejärel määratakse valitud asukohtades ehitusõigus ning koostatakse detailne lahendus. Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, sotsiaalsetest aspektidest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald) ja Valga valla veebilehel www.valga.ee.

Kõigil huvilistel, kes soovivad olla kaasatud eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlusse, tuleb endas teada anda ning edastada kontaktid Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile valga@valga.ee.

16.10.2023 Täiendava taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks

09.10.2023 esitas Eurowind Energy OÜ täiendava taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks. Taotluses avaldatakse soovi laiendada esialgset planeeringuala lõuna suunas Jaanikese ja Paju küla territooriumile 2800 ha ulatuses.

08.09.2023 Avalikkuse teavitamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest tuulepargi rajamiseks

Valga Vallavalitsus teavitab avalikkust, et on saanud Sunly Wind OÜ 31.08.2023 taotluse sooviga algatada Valga vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, eesmärgiga leida Valga vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Asukohtade valikul võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Planeeringuala hinnanguline suurus on 7400 ha, mis paikneb Valga valla loode osas Mustimetsa, Killinge, Kiviküla, Õruste, Tõlliste, Uniküla ja Sooru küla territooriumil. Täpsem info Valga valla kodulehel.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatab kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega. Menetlus viiakse läbi planeerimisseaduse 7. peatüki sätete alusel. Planeeringu koostamise ja mõjude strateegilise hindamise käigus toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik. Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad ja antakse detailne lahendus. Planeeringu lahendust koostades arvestatakse läbi viidud uuringute tulemuste ja koostatud mõjude strateegilise hindamisega.

 

Käesolevaga annab Valga Vallavalitsus teistele sarnase huviga  isikutele võimaluse samasisulise taotluse esitamiseks tähtajaga 10.10.2023.

 

Täiendav info lingil