Sporditoetused

Valga vallas toetatakse sporditegevust vastavalt sporditegevuse toetamise korrale. Toetust on võimalik taotleda spordiürituste korraldamiseks, spordiklubide tegevuse toetamiseks, pearahadeks, treenerite tasustamiseks ning projektide oma- või kaasfinantseeringu tasumiseks. 

Spordiklubide aasta tegevusaruanne

Spordiürituste korraldustoetus

Spordiürituste korraldustoetust eraldatakse spordiklubidele ja sportlike tegevusi arendavatele ühingutele spordiürituste korraldamiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Toetust saab taotleda neljal korral aastas. Taotlemise tähtajad on 20. november, 20. veebruar, 20. mai ja 20. august.

Spordiürituse korraldustoetuse taotluse vorm

Esita e-taotlus
Spordiürituste  korraldustoetuse aruande vorm

Spordiklubide tegevustoetus

Tegevustoetust eraldatakse spordiklubide tegevuse aktiviseerimiseks ja Valga valla elanike aktiivseks kaasamiseks sportlikku tegevusse.

Tegevustoetust eraldatakse Valga vallas tegutsevatele harrastusspordiklubidele, kellel ei ole noorte treeningrühmi. Toetust saab taotleda ühel korral aastas. Järgmise kalendriaasta tegevustoetuse eraldamiseks esitab spordiklubi Vallavalitsusele taotluse 1. detsembriks.

Spordiklubide tegevustoetuse taotluse vorm
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse kalenderplaani blankett
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse sportlaste nimekirja blankett

Spordiklubide pearahade toetus

Spordiklubide pearahade toetus on suunatud spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

Pearahasid eraldatakse igapäevase treeningtegevusega seotud kulude katmiseks. Pearahasid saab taotleda kahel korral aastas. Pearaha eraldamiseks esitab spordiklubi Vallavalitsusele taotluse 10. juuniks (treeningperiood jaanuar kuni juuni) ja 10. detsembriks (treeningperiood juuli kuni detsember).

Spordiklubide pearahade toetuse taotluse vorm

Spordiklubide pearahade taotluse sportlaste nimekirja blankett

Treenerite tasustamise toetus

Treenerite tasustamise toetust eraldatakse spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

Treenerite tasustamise toetus on ette nähtud treenerite tööjõukulude katmiseks. Toetust saab taotleda ühel korral aastas. Järgmise kalendriaasta treenerite toetuse taotlus esitatakse Valga Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) 1. detsembriks.

Spordiklubide treenerite toetuse taotluse vorm
Spordiklubide treenerite toetuse sportlaste nimekirja blankett
Spordiklubide treenerite toetuse taotluse kalenderplaani blankett

Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetus

Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetuse eesmärk on ergutada spordialaste projektide teostamist Valga vallas.

Spordiklubidel ja sporti arendavatel ühingutel on võimalik aastaringselt esitada Vallavalitsusele vabas vormis taotlus rahastuse saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks.