Toetused

Tingimused teenuste ja toetuste taotlemiseks ning toetuste suurused on kogu vallas ühtlustatud. Toetused jaotatakse määramise tingimuste alusel kolmeks: sissetulekust mittesõltuvad toetused, täiendavad sotsiaaltoetused ja riiklik toimetulekutoetus.

Sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks nimetatakse neid, millele on õigus igal valla elanikul, sõltumata tema sissetulekute suurusest. Selliseid toetusi on Valga vallas neli: sünnitoetus, ranitsatoetus, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus ning matusetoetus.

Täiendavaid sotsiaaltoetusi on Valga valla elanikul võimalik taotleda materiaalse puuduse korral ning nende toetuse määramisel võetakse arvesse kõikide kooselavate pereliikmete sissetulekuid. Toetusele on õigus, kui perekonna esimese või ainukese liikme sissetulekud jäävad alla 300 euro ning iga järgneva perekonnaliikme sissetulekud jäävad alla 150 euro kolme viimase kuu keskmisena.

Täiendavat sotsiaaltoetust on võimalik taotleda:küttepuude ostuks, laste huvitegevuse kuludeks,lasteaiatasu hüvitamiseks, lapse ühistranspordikulude hüvitamiseks (kooli ja huvialaringi sõitudele),ravi ja hoolduskulude katteks, invaabivahendite (sh prillide) üürimise ja ostu hüvitamiseks, isikut tõendavate dokumentide taotlemisel riigilõivu hüvitamiseks siin

Riiklikule toimetulekutoetusele on 2019. aastal õigus perekonnal, mille esimese liikme sissetulek kuus jääb alla 150 euro ja iga järgneva täisealise pereliikme sissetulek jääb alla 120 euro, iga alaealise pereliikme sissetulek alla 180 euro. Toimetulekutoetuse määramisel hüvitatakse perekonnale ka eluasemekulud Valga Vallavalitsuse kehtestatud eluasemekulude piirmäärade alusel.

Kõiki toetusi on võimalik taotleda nii vallavalitsuses kui piirkonnakeskustes, esitades vastava taotluse sotsiaaltööspetsialistile, kes otsustab toetuste määramise. Keerulisemate juhtumite puhul otsustab toetuse määramise vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Toetuste taotlusi on võimalik esitada ka elektroonselt ja digiallkirjastatult e-postile valga@valga.ee, taotluste blanketid on leitavad Valga valla kodulehelt www.valga.ee.