Sporditoetused

Valga vallas toetatakse sporditegevust vastavalt sporditegevuse toetamise korrale. Toetust on võimalik taotleda spordiürituste korraldamiseks, spordiklubide tegevuse toetamiseks, pearahadeks, treenerite tasustamiseks ning projektide oma- või kaasfinantseeringu tasumiseks. 

Spordiklubide aasta tegevusaruanne

Spordiürituste korraldustoetus

Spordiürituste korraldustoetust eraldatakse spordiklubidele ja sportlikke tegevusi arendavatele mittetulundusühingutele spordi- ja rahvaspordiürituste korraldamiseks.

Toetuse vormikohased taotlused esitatakse vallavalitsusele vastavalt 20. veebruariks (II kvartali üritused), 20. maiks (III kvartali üritused), 21. augustiks (IV kvartali üritused) ja 20. novembriks (I kvartali üritused).

Spordiürituse korraldustoetuse mitteabikõlblikud kulud on:

  1) reklaami- ja meediakulud;

  2) transpordiga seotud kulud;

  3) toitlustusega seotud kulud;

  4) majutusega seotud kulud;

  5) meelelahutusprogrammiga seotud kulud;

  6) kulud, mis ei ole projekti tegevustega otseselt seotud, sealhulgas toetuse saaja igapäevased haldus, transpordi-, sidevahendite, majandamis- ja kontorikulud.

Oma- ja/või kaasfinantseering peab olema vähemalt 20% projekti kogusummast.

Toetuse maksimaalne summa on 1000 eurot.

Spordiürituse korraldustoetuse taotluse vorm

Esita e-taotlus
Spordiürituste  korraldustoetuse aruande vorm

Spordiklubide tegevustoetus

Spordiklubide tegevustoetust eraldatakse spordiklubide tegevuse aktiviseerimiseks ja Valga valla elanike aktiivseks kaasamiseks sportlikku tegevusse.

Toetust eraldatakse Valga vallas tegutsevatele spordiklubidele, kellel ei ole noorte treeningrühmi.

Toetust eraldatakse ühele spordiklubile kuni 1500 eurot üheks kalendriaastaks.

Toetuse saamiseks esitab spordiklubi vallavalitsusele vormikohase taotluse 31. jaanuariks.

Spordiklubide tegevustoetuse taotluse vorm
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse kalenderplaani blankett
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse sportlaste nimekirja blankett

Spordiklubide pearahade toetus

Spordiklubide pearahade toetus on suunatud spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

Pearaha eraldatakse igapäevast treeningtegevust toetavate kulude katmiseks proportsionaalselt noore või noore seadusliku esindaja poolt osalustasu tasutud kuude eest.

Pearahasid saab taotleda kahel korral aastas. Pearaha eraldamiseks esitab spordiklubi Vallavalitsusele taotluse 10. juuniks (treeningperiood detsember kuni mai) ja 10. detsembriks (treeningperiood juuni kuni november).

Spordiklubide pearahade toetuse taotluse vorm

Treenerite tasustamise toetus

Treenerite tasustamise toetust eraldatakse spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

Treenerite tasustamise toetus on ette nähtud noori ettevalmistavas astmes, treeningastmes ja meisterlikkuse astmes juhendava treenerite tööjõukulude katmiseks.

Toetuse vormikohased taotlused esitatakse Valga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 20. veebruariks (II kvartal), 20. maiks (III kvartal), 21. augustiks (IV kvartal) ja 20. novembriks (I kvartal).

Spordiklubide treenerite toetuse taotluse vorm
Spordiklubide treenerite toetuse sportlaste nimekirja blankett
 

Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetus

Spordiklubidel ja sportlikke tegevusi arendavatel mittetulundusühingutel on võimalik aastaringselt esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus rahastuse saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks.

Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise hetkeks lõppenud projektidele ning tegevustele, mis on vallavalitsuse poolt kas rahastatud või toetust saanud.

Toetust saab taotleda rahastatud projekti programmdokumendis nõutud omaosaluse piires.

Eesti meistrivõistluste või rahvusvaheliste spordiürituste korraldustoetus

Eesti meistrivõistluste või rahvusvaheliste spordiürituste korraldustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks antav toetus Valga vallas Eesti meistrivõistluste või rahvusvaheliste spordivõistluste läbiviimiseks.

Taotleja oma- ja/või kaasfinantseering peab olema vähemalt 40% spordiürituse kogusummast.

Toetust eraldatakse kuni 5000 eurot ürituse kohta.

Toetuse vormikohased taotlused esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 20. novembriks.

Eesti meistrivõistluste või rahvusvaheliste spordiürituste korraldustoetuse taotlusvorm

Eesti meistrivõistluste või rahvusvaheliste spordiürituste korraldustoetuse aruande vorm

Tippsportlase tegevustoetus

Tippsportlase tegevustoetust eraldatakse spordiklubi kaudu individuaalala sportlasele, kelle rahvastikujärgne elukoht on Valga vallas ning kes kuulub Eesti Vabariigi koondisesse U21, U23 või täiskasvanute klassis.

Toetust eraldatakse sportlasele kuni 2000 eurot üheks kalendriaastaks.

Toetuse saamiseks esitab spordiklubi vallavalitsusele vormikohase taotluse 31. jaanuariks.

Tippsportlase tegevustoetus taotlusvorm

Esindusvõistkonna toetus

Toetus eraldatakse spordiklubile, kes tegutseb olümpiamängude kavva kuuluval spordialal ja:

  1) on tegutsenud Valga vallas taotlemise aastale eelnevalt vähemalt 1 aasta;

  2) osaleb Eestis spordiala täiskasvanute kõrgeimas liigas, tugevuselt teises liigas, tugevuselt kolmandas liigas ja/või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Toetust eraldatakse ühel kalendriaastal maksimaalselt kolmele võistkonnale.

Toetust eraldatakse ühele võistkonnale kuni 10 000 eurot üheks hooajaks.

Toetuse saamiseks esitab spordiklubi vallavalitsusele vormikohase taotluse 30. septembriks.

Esindusvõistkonna toetuse taotlusvorm

Preemia sportliku saavutuse eest

Preemia sportliku saavutuse eest on Valga valla võistkonnale, sportlasele või treenerile antav preemia, olümpiamängude kavva kuuluval spordiala rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

Preemia ettepanekut on võimalik vallavalitsusele vabas vormis esitada aastaringselt.

 

Laekunud spordiürituse korraldustoetuse taotlusi hindab spordialaste toetuste määramise komisjon: https://www.valga.ee/vallavalitsusekomisjonid

Spordiürituse korraldustoetuse hindamismetoodika