17.06.24

 

 

Eriplaneeringu teated

17.06.2024 Valga Vallavalitsuse seisukohad

13.06.2024 võttis Valga Vallavalitsus korraldusega nr 157 seisukoha Valga valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku kestel esitatud arvamuste osas. Valga Vallavalitsuse 13.06.2024 korraldus nr 157.

13.06.2024 Avalik arutelu

Valga Vallavalitsus korraldab 27.06.2024 kell 14 Valga sõjamuuseumi seminarisaalis (Pikk tn 16, Valga linn) ja kell 18 Tsirguliina rahvamajas (Tehase tn 4, Tsirguliina alevik) Valga valla tuulepargi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjus strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, kus Valga Vallavalitsus tutvustab esitatud arvamusi ja oma põhjendatud seisukohti arvamuste kohta. Avalikust arutelust on võimalik osa võtta ka veebi kaudu liitudes sellelt lingilt  siin!

12.06.2024 Teabepäeva ettekanded

16.05.2024 korraldas Valga Vallavalitsus tuulepargi eriplaneeringu teabepäeva, kus tutvustati planeeringuga seotud lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi, anti ülevaade Eesti riigi vaatest ja vajadusest tuuleparkide järele ning jagati teavet kaasamise ja kaasarääkimise võimalustest. Teabepäeva slaidid on tutvumiseks siin:

Valga valla eriplaneeringu menetlus ja kaasamine

Valga valla eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine

Miks on vaja tuuleparke?

10.05.2024 TEABEPÄEV Tsirguliina rahvamajas

Valga Vallavalitsus korraldab Valga valla tuulepargi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi tutvustamise teabepäeva 16.05.2024 kella 18-20 Tsirguliina rahvamajas. Teabepäevast on võimalik osa saada ka veebi vahendusel. Link üritusele siin!

Kontakt: Lenna Hingla (lenna.hingla@valga.ee, tel 5860 1234)

11.04.2024 Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmi avalik väljapaneku teade

Valga Vallavalitsus paneb ajavahemikuks 30.04 kuni 29.05.2024 avalikule väljapanekule Valga valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi. Avalikustatud dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt siin või väljatrükitult alates 30.04.2024 asutuste lahtiolekuaegadel:

  • Valga Vallavalitsuses (Puiestee tänav 8, Valga linn),
  • Valga Keskraamatukogus (Aia tn 12, Valga linn),
  • Õru raamatukogus (Õru alevik 46-1),
  • Tsirguliina raamatukogus (Nooruse 1, Tsirguliina alevik),
  • Sooru raamatukogus (Kesk tn 13-1, Sooru küla),
  • Hummuli raamatukogus (Hummuli alevik).

Dokumendi tutvustamiseks korraldatakse TEABEPÄEV 16.05.2024 kell 18.00 Tsirguliina rahvamajas.

Avalikustamisele järgnev AVALIK ARUTELU korraldatakse 27.06.2024 kell 14.00 Valga sõjamuuseumis ja 27.06.2024 kell 18.00 Tsirguliina rahvamajas.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise, sh KSH programmi kohta on igal isikul õigus esitada arvamust. Arvamus tuleb esitada kirjalikult Valga Vallavalitsusele (Puiestee tn 8, Valga linn 68203 Valga vald või e-post valga@valga.ee).

Valga valla tuuleparkide eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Valga Vallavolikogu 25.10.2023 otsusega nr 81. Planeeringu koostamise eesmärk on leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad planeeringualal ning seejärel määrata valitud asukohtades ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded. Planeering koostatakse täpsusastmes, mis võimaldab peale selle kehtestamist jätkata tuuleparkide edasist kavandamist projekteerimistingimustega.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 400 ha (planeeringuala vähendamine Valga Vallavolikogu 31.01.2024 otsusega nr 96). Planeeringualasse on hõlmatud Valga valla Mustumetsa, Killinge, Kiviküla, Uniküla, Õruste, Tõlliste ja Sooru külade osad.

Täiendav info Lenna Hingla (tel 5860 1234, e-poet lenna.hingla@valga.ee)

08.03.2024 KOV EP koostaja on leitud

26.02.2024 sõlmis Valga Vallavalitsus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks ja KSH hindamise läbiviimiseks lepingu. Eriplaneeringut asub koostama AB Artes Terrae OÜ ja KSHd LEMMA OÜ. Planeeringu ja KSH koostaja leidmiseks korraldas Valga Vallavalitsus riigihaneke.

07.02.2024 Planeeringuala vähendamine

Valga Vallavolikogu 31.01.2024 otsusega nr 96 muudeti Valga valla eriplaneeringu ala pindala ja piire. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut asutakse koostama ligikaudu 7 400 ha suurusele maa-alale. Planeeringualasse on hõlmatud Mustumetsa, Killinge, Kiviküla, Uniküla, Õruste, Tõlliste ja Sooru külade osad.

10.01.2024 Valga Vallavalitsus otsib KOV EP ja KSH koostajat

Valga Vallavalitsus avaldas 10.01.2024 Riigihangete Registris hanke KOV EP ja KSH koostaja leidmiseks. Pakkumisi oodatakse 02.02.2024 kella 12. Valga Vallavalitsuse soov on võimalikult kiirelt jõuda parima pakkujaga lepingusse, et asuda EP koostama ja mõjusid hindama. Rohkem infot hanke kohta on leitav https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6837948/general-info.

 

02.01.2024 eriplaneeringu ala ja piiri muutmine

KOV EP ja KSH koostamisest huvitatud isik Eurowind Energy OÜ esitas Valga Vallavalitsusele taotluse, millega võtab tagasi planeeringu algatamise ettepaneku tuuleparkide kavandamiseks ja selleks vajaliku keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Taotlusest lähtuvalt on huvi puudumise tõttu asjakohane vähendada eriplaneeringu ala ja muuta piire selliselt, et planeeringulahendus antakse osale, mille lahendusest on huvitatud Sunly Wind OÜ. Valga Vallavalitsus teeb Valga Vallavolikogule ettepaneku vähendada eriplaneeringu ala 10 200 ha 7 400 ha suurusele alale. 

26.10.2023 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine tuuleparkide rajamiseks

Valga Vallavolikogu algatas 25.10.2023 otsusega nr 81 Valga valla loodepoolsele osale kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiga leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10 200 ha. Planeeringualasse on hõlmatud Valga valla Mustimetsa, Killinge, Kiviküla, Uniküla, Õruste, Tõlliste, Sooru, Paju ja Jaanikese külade osad.

„Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 näeb ette rohepöörde osana tuuleparkide arendamise ning selle, et aastal 2030 on taastuvenergia osakaal 40 protsenti. Varasemad arendustegevused tuuleenergeetika arendamiseks on peamiselt aset leidnud Lääne-Eestis ja merealadel," selgitas vallavanem Monika Rogenbaum, kes lisas, et maismaatuuleparkide arendamise soodustamiseks on Vabariigi Valitsus võtnud vastu otsuseid leevendada riigikaitselisi kõrguspiiranguid rohkemates omavalitsustes ja seda sealhulgas osaliselt ka Valga valla territooriumil.

Tuulepark kui elektrijaam on olulise ruumilise mõjuga ehitis, mis koosneb mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise käigus valitakse tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks sobivaimad asukohad planeeringualal ning seejärel määratakse valitud asukohtades ehitusõigus ning koostatakse detailne lahendus. Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, sotsiaalsetest aspektidest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald) ja Valga valla veebilehel www.valga.ee.

Kõigil huvilistel, kes soovivad olla kaasatud eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlusse, tuleb endas teada anda ning edastada kontaktid Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile valga@valga.ee.

16.10.2023 Täiendava taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks

09.10.2023 esitas Eurowind Energy OÜ täiendava taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks. Taotluses avaldatakse soovi laiendada esialgset planeeringuala lõuna suunas Jaanikese ja Paju küla territooriumile 2800 ha ulatuses.

08.09.2023 Avalikkuse teavitamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest tuulepargi rajamiseks

Valga Vallavalitsus teavitab avalikkust, et on saanud Sunly Wind OÜ 31.08.2023 taotluse sooviga algatada Valga vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, eesmärgiga leida Valga vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Asukohtade valikul võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Planeeringuala hinnanguline suurus on 7400 ha, mis paikneb Valga valla loode osas Mustimetsa, Killinge, Kiviküla, Õruste, Tõlliste, Uniküla ja Sooru küla territooriumil. Täpsem info Valga valla kodulehel.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatab kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega. Menetlus viiakse läbi planeerimisseaduse 7. peatüki sätete alusel. Planeeringu koostamise ja mõjude strateegilise hindamise käigus toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik. Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad ja antakse detailne lahendus. Planeeringu lahendust koostades arvestatakse läbi viidud uuringute tulemuste ja koostatud mõjude strateegilise hindamisega.

 

Käesolevaga annab Valga Vallavalitsus teistele sarnase huviga  isikutele võimaluse samasisulise taotluse esitamiseks tähtajaga 10.10.2023.

 

Täiendav info lingil